Monthly Archives: november 2014

Preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu investicije se je izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 5 m. Dela so se pričela v mesecu oktobru in so bila končana v mesecu novembru 2014. Vrednost izvedenih del ob koncu investicije znaša 255.883,15 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d..

Vzdrževanje objektov Stanovanjskega sklada

This slideshow requires JavaScript.

Stanovanjski sklad sproti izvaja potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki so namenjena ohranjanju in izboljšanju občinskih stanovanj in drugih objektov, s katerimi upravlja. V skladu s sklepi Komisije za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine Ljutomer in sprejetim programom investicijsko vzdrževalnih del, so bila v letu 2014 izvedena dela v višini 178.545,42 EUR. Pri tem je šlo za 3 obnove toplotne izolacije fasad, 4 obnove stanovanj (pri enem izmed teh tudi nova notranja vrata, obnova tlakov, izvedba etažne centralne kurjave, elektro inštalacije, slikopleskarska dela), 5 obnov kopalnic s sanitarno opremo in ena izgradnja etažnega centralnega ogrevanja na zemeljski plin ter zamenjava notranjih in vhodnih vrat.

Izgradnja kolesarske steze od Ljutomera do naselja Radomerje in modernizacija JP 723261 (Cuber)

This slideshow requires JavaScript.

Dela so bila v celoti že končana na cesti Cuber. Asfaltirala se je cesta v skupni dolžini 1.074 m in širini 3m. Pravkar pa potekajo dela na zadnjem odseku kolesarske steze. Pogodbena vrednost del znaša 194.594,66 EUR, brez DDV. Rok končanja del je podaljšan do junija 2015 zaradi sočasne izgradnje podvoza. V sklopu investicije se bo izvedla tudi izgradnja asfaltirane kolesarske steze v skupni dolžini 1.560 m in širini 2 m. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo za naselji Cezanjevci in Branoslavci

This slideshow requires JavaScript.

Izdelana je že projektna dokumentacija. Občina Ljutomer je 24. 10. 2014 v Čakovcu podpisala Sporazum o partnerstvu in začela pripravljati aktivnosti v zvezi s strategijo izvajanja projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo, z akronimom Dobra voda za vse, ki ga je odobril skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 17. 12. 2013. Kot vodilni partner operacije nastopajo Međimurske vode d.o.o. Čakovec, med projektnimi partnerji, pa poleg Občine Ljutomer sodeluje podjetje Hrvatske vode iz Varaždina, Javna ustanova za varstvo narave Međimurska priroda, UNIVERZA V MARIBORU s Filozofsko fakulteto, Ekoremediacijskim centrom (ERM center), Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Križevci, Občina Razkrižje in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer bo s tem projektom pridobila Projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh razpršenih naseljih območja občine Ljutomer, in sicer za naselji Cezanjevci in Branoslavci.

Glasbena šola Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Starost in dotrajanost objekta je začela povzročati tveganja za varnost, zato je potrebno sanirati statično nestabilnost, mehanske neodpornosti objekta, zamenjati okna in vrata ter električne in strojne inštalacije. Zato je bila v novembru 2013 naročena izdelava posnetka geodetskega načrta, izmer na objektu ter posnetek obstoječega stanja, načrt arhitekture, načrt konstrukcije, izdelava geomehanskih preiskav in geomehanskega poročila za objekt. Za projekt se bo, v skladu s smernicami Glasbene šole, izvedla tudi inštalacijska dela, ki se bodo prilagodila predvideni razporeditvi prostorov. Projekt nameravamo prijaviti na primeren javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Kanalizacija Kamenščak

This slideshow requires JavaScript.

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na Kamenščaku v dolžini 9.094,70 m z 8 črpališči in 11 razbremenilnimi regulacijskimi objekti na obstoječem kanalizacijskem sistemu. Ocenjena vrednost projekta znaša cca 2.600.00 EUR, brez DDV. Občina Ljutomer je projekt vključila v Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije in ga je prijavila maja 2014 na 8. Javni razpis za razvoj regij. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Vloga ni bila ugodno rešena, zato  se h gradnji kanalizacije v letu 2014 ni pristopilo. Projekt bo prijavljen na drug ustrezen javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Sofinanciranje Cerop – dokončanje II. faze

This slideshow requires JavaScript.

Formalno je II. faza izgradnje regijskega centra zaključena. Trenutno poteka postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, potem bo center možno uporabljati tudi za odpadke iz občine Ljutomer. II.  faza izgradnje CERO Puconci (Kohezijski projekt) zajema razširitev odlagališča 2. etape, izgradnjo  objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra
Po dolgotrajnem usklajevanju  razpisne dokumentacije s strani MOP in SVLR je bil v letu 2011 objavljeni javni razpisi  za gradnje, storitve gradbenega nadzora in storitve upravljanja odnosov z javnostjo. Javna naročila so bila oddana:
–    za gradnje  v višini 17.595,615,76 EUR (brez DDV)
–    za storitve gradbenega nadzora v višini 314.000 EUR (brez DDV) in
–    za storitve upravljanja odnosov z javnostmi v višini 124.535,38 EUR (brez DDV).
Svečan podpis pogodb z izvajali je bil izveden 29.9.2011, uvedba izvajalca gradenj v delo pa 14.10.2011.
Obveznost Občine Ljutomer za izgradnjo II. faze (za obdobje 2012-2014) znaša 302.873,13.