Kanalizacija Kamenščak

This slideshow requires JavaScript.

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na Kamenščaku v dolžini 9.094,70 m z 8 črpališči in 11 razbremenilnimi regulacijskimi objekti na obstoječem kanalizacijskem sistemu. Ocenjena vrednost projekta znaša cca 2.600.00 EUR, brez DDV. Občina Ljutomer je projekt vključila v Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije in ga je prijavila maja 2014 na 8. Javni razpis za razvoj regij. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Vloga ni bila ugodno rešena, zato  se h gradnji kanalizacije v letu 2014 ni pristopilo. Projekt bo prijavljen na drug ustrezen javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.