Category Archives: Uncategorized

V nedeljo vi odločate kako bomo živeli v Prlekiji

V nedeljo se sprejema pomembna odločitev. V mnogih pogledih najbolj pomembna, ker se odločamo o vprašanju kako bomo živeli v domačem kraju.

Odločamo o tem ali bomo izvedli 50 naslednjih investicij in se skupaj zavzeli za vse, kar je prav za Prlečke in Prleke, Mlade in stare. In o tem ali se bomo srčno postavili v bran preleških vrednot, tradicij in zagovarjali nove ideje tudi takrat, ko bi bilo neskončno lažje kimati in se strinjati s slabimi predlogi.

V prihodnjih letih bo še težje uspeti. Časi so se spremenili. Vse je nekako jasno in nejasno hkrati. Dvigujejo se cene, zamikajo se sofinanciranja, vsiljujejo se omejitve.

Vendar tudi v preteklosti ni bilo enostavno. Zato smo sledili pravilu Obljubi manj, naredi več in zaupaj v pozitivno energijo in srčnost EKIPE, ki ji je mar za občino in občana!

Uspeli smo izvesti 180 projektov, za 62 mio EUR projektov in pridobili 23,7 mio EUR nepovratnih sredstev.

Naša ekipa 88 kandidatk in kandidatov sledi ciljem in zaporedju prioritet, ki smo jih dogovorili skupaj z občani, v skladu z razvojno vizijo občine. Oblikovali smo načrt investicij s katerimi dvigujemo razvojni tempo naše občine. Največ šteje, da smo spoštljivi en do drugega in se pogovarjamo.

Živimo v prelepih krajih, obdani s srčnimi ljudmi, ki bodo tudi v prihodnje postavili občana na prvo mesto.

Prihodnost vidimo v močnih vaseh, krajih in mestu, povezanih skozi dobre vsebine in srčne odnose. To so gradniki varne, živahne in uspešne skupnosti.

Če nam zaupate to nalogo skrbnosti za skupnost in ste v nas prepoznali odgovorne ljudi, potem vas vabimo, da v nedeljo 20.11.2022 namenite glas naši celotni ekipi:

  • županji mag. Olga Karba – obkrožite številko 4
  • naši ekipi, NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ!
    – obkrožite številko 8
  • in vsem kandidatom neodvisne liste, ki kandidirajo v svete krajevne skupnosti – obkrožite vse, ki so v naši ekipi Z OLGO IN EKIPO SRČENO NAPREJ!
Dr. Miran Puconja
Boštjan Žerdin
Darinka Budna
Saša Polajnar
Jožek Panič
Nina Žitek

Jan Filipič
Valentina Valant
Angela Lukman
Robert Kosmajer
Ines Kranjc

REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

V ponedeljek, 14. novembra 2022, je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba s podpisom potrdila Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Rekonstrukcijo in nadzidavo Zdravstvenega doma Ljutomer. Dokument morajo zdaj potrditi še Občine Križevci, Razkrižje in Veržej, ki so prav tako ustanoviteljice zavoda. Sledi priprava Predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, ki bosta osnova za pripravo vloge za prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Gradbeno dovoljenje za gradnjo je bilo že pridobljeno v začetku avgusta 2022.

ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS ŽELEZNE DVERI

2011-2014

Rek. vodovoda Radomerščak – Žerovinci

Rek. LC Žerovinci – Stara cesta

Kolesarska steza Ljutomer – Radomerje, JP Cuber

Rek. dela LC Železne dveri – Jeruzalem

Rekonstrukcija PGD Radomerje

Kolesarska steza Ljutomer-Radomerje, JP Cuber

2015-2018

Prevezave vodovodnega omrežja

Kolesarska steza Ljutomer-Radomerje in mod. JP Cuber (dokončanje)

Kolesarska steza Ljutomer – Radomerje, JP Cuber – nakupi zemljišč

Rekonstrukcija dela LC Železne Dveri – Jeruzalem

Asfaltiranje nekategorizirane ceste v Radomerju ob VH

Plačilo revitalizacijskega vložka – Dvorec Jeruzalem

Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem – Svetinje

Asfaltiranje ceste v Radomerju (Šararič, Štabuc)

SISTEM C (transportni vodovod Ljutomer – visoka cona, vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I in II, vodohran Jeruzalem, Cevovod Jeruzalem – Plavščak, novi VH Jeruzalem – stolpni VH Jeruzalem, Plešivica, Jeruzalem, Plavčak – Ilovci in cevovod za Grofa)

2019-2022

Odkup revizalizacijskega vložka za Dvorec Jeruzalem

Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem – Svetinje

Plaz v Ilovcih

Plaz Radomerje

Plaz v Gresovščaku

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri,I. faza

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri,II. faza

Rekonstrukcija JP v  KS Železne Dveri, III. faza

Rekonstrukcija vodovoda v Slamnjaku

Prestavitev vodovodne linije v Radomerju

Prevezava vodov. omrežja na ljutomersko (Radomerje,Radomerčak)

Odstranitev vodohrama Jeruzalem (pri Brenhocu)

Vzdrževalna dela na Dvorcu Jeruzalem

Redno letno vzdrževanje JP Gresovščak

Redno letno vzdrževanje JP Duber, Radomerje

ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS RADOSLAVCI

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Modernizacija javne poti Koračice – Trnovci.

Preplastitev lokalne ceste odsek Sitarovci – Precetinci.

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Prevezave vodovodnega omrežja na novi sistem.

Izgradnja dela vodovodnega omrežja v naselju Radoslavci.

Ureditev vodovodne linije v Godemarcih.

Asfaltiranje ceste Radoslavski breg.

Asfaltiranje ceste Radoslavski breg v smeri vodohran (KS).

Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah – Sitarovci.

Vhodna vrata na pokopališče M. Nedelja, ograja, razširitev ceste (KS).

SISTEM C (vodovod Godemarci, Marinščak, Kranjšovčak, Brunovščak, Kamenik, Kamenik-odsek Bodislavci I, transportni vodovod Radoslavski breg, vodohram in prečrpalna postaja Radoslavski breg).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Modernizacija javne poti Radoslavski breg.

Modernizacija lokalne ceste Godemarci (Marinščak).

ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS STROČJA VAS

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija lokalne ceste Stročja vas – Podgradje.

Zbirni kanal Pristava – Stročja vas.

Tlačni vod kanalizacijskega omrežja v Stročji vasi-2. faza.

Kanalizacijsko omrežje odsek GD Stročja vas, odsek Hladen.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Presiki.

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Pristavi.

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi (kanal S1 in S2).

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Stročji vasi (Porle).

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi (kanal od S3 do S7).

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev ekološkega otoka v Globoki.

Modernizacija JP Globoka – Presika – projektna dokumentacija.

Sanacija OŠ Stročja vas (strokovno priporočilo).

Ureditev dvižne ploščadi v OŠ stročja vas.

Vzdrževalna dela na JP724911 Globoka – Globočki vrh.

Pločnik mimo vrtca do igrišča, asfaltiranje platoja pred GD Stročja vas, asfaltiranje nekategorizirane poti do HŠ 29h-29g.

Asfaltiranje in ureditev ceste Globoka in Stročja vas.

Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi.

V letih od 2019-202 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija javnih poti v Globoki.

Modernizacija JP724914 v Globoki.

Sanacija pločnika, izgradnja JR in kolesarske steze v Stročji vasi.

Izgradnja vodovoda v naselju Globoka.

Sanacija OŠ v Stročji vasi (vrtine).

Odkup vodovoda v Nunski grabi.

Rušenje stare OŠ Stročja vas

Urejanje javne razsvetljave

Redno letno vzdrževanje LC Podgradje -Ilovci

Redno letno vzdrževanje JP Nunska Graba

Redno letno vzdrževanje JP v Presiki

Redno letno vzdrževanje JP v Rinčetovi grabi

Umiritev hitrosti mimo OŠ Stročja vas (talne oznake, merilec hitrosti)

Dvignjeno križišče pri kapelici v Stročji vasi.

ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS STARA CESTA

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Obnova javne poti Hujbar.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Mekotnjaku.

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara cesta.

Rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci.

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci-Stara cesta, I. faza.

Ureditev vodovodnega omrežja za priključitev stanovanjskih objektov.

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Izgradnja  vodovodnega omrežja Desnjak – Kozara  (projektna dokumentacija).

Rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci.

Prevezava vodovoda iz ormoškega omrežja na ljutomerskega (GD Desnjak – Kozara in Žerovinci – Mekotnjak – Stara cesta).

Projekt “Od mlake do mlake” – LAS Prlekija.

Projekt “Od mlake do mlake” – LAS Prlekija – montaža ograj, oglasne table ter brvi za mlake.

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara cesta, II. faza.

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija javne poti v KS Stara cesta (Filipič, Meznarič).

Zamenjava oken v objektu na Stari cesti.

Redno letno vzdrževanje JP v Desnjaku, Stari Cesti, Mekotnjaku,… (čiščenje jarkov 2,5 km).

ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS LJUTOMER

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

V okviru projekta Celovita prenova mestnega jedra so bile v celoti prenovljene Postružnikova ulica,  Vrazova ulica, Ivana Kavčiča cesta, Užiška ulica, Zacherlova ulica, Ulici Franca Kovačiča in Ulica ob progi v Ljutomeru, uredil se je Stari trg.

Pločnik Kamenščak.

Krožno križišče regionalne ceste z Babinsko cesto – K2 z izgradnjo kanalizacije in vodovoda, pločnikov s kolesarsko stezo in javne razsvetljave.

Ureditev dovoza in ceste do OŠ Ivan Cankar, pokrita kolesarnica..

Obnova vežice, žarni zid in ureditev območja za raztros pepela ter anonimnih grobov.

Ureditev parka generala Maistra.

Sanacija letnega kopališča.

Oprema za Konjeniški muzej v Ljutomeru.

Kanalizacija v Industrijski coni –  pri Krki.

Komunalna infrastruktura za stanovanjsko cono na Juršovki in izgradnja opornega mostu.

Rekonstrukcija športnega objekta na nogometnem igrišču v Ljutomeru.

Obnova strehe na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Nabava igral na Juršovki.

Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci.

Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru – I. faza.

Nakup opreme za ŠIC Ljutomer.

Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Izgradnja vodovodnega omrežja na Mestnem bregu.

Rekonstrukcija ceste na Juršovki (obstoječe naselje).

Izgradnja brvi v parku generala Maistra.

Ureditev košarkaškega igrišča in skate parka pri ŠIC.

Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v Ul. bratov Pihlar in na Cankarjevi cesti.

V letih od 2015-2019 so nam uspeli naslednji projekti:

Izgradnja pločnika ob regionalni cesti na relaciji Ljutomer – Spodnji Kamenščak ter opornih zidov in javne razsvetljave.

Brv v parku generala Maistra.

Ureditev Juršovke kot območje prijaznega prometa – Investicija je zajemala rekonstrukcijo Kidričeve ulice, Aškerčeve ulice, Jurčičeve ulice in Ulice 9. maja v skupni dolžini 2.092 metrov. V sklopu investicije so se deloma izvedli pločniki, pešpoti, parkirišča, naprave za umirjanje pometa in javna razsvetljava.

Komunalna ureditev Puchove poslovne cone  – I. faza, urejanje zemljišč.

Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka – Kamenščak, I. faza.

Obnova športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer.

Objekt za izvajanje ljubiteljske kulture- Kulkišta.

Posodobitev športnega stadiona v Ljutomeru – tribune.

Izgradnja polnilnic za električne avtomobile.

Ureditev pločnika pri Domu starejših občanov Ljutomer.

Zbirni center Ljutomer – širitev in zagotovitev dodatnega prostora za ločene frakcije, izvedba nadstrešnice na prostem z zbirnimi posodami ter asfaltiranje utrjenih površin okrog objekta.

Obojestranska kolesarska steza skozi mesto Ljutomer, od pošte do sodišča.

Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci in sanacija cest.

Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer (rokometno igrišče).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev pokopališča v Ljutomeru (raztros pepela, temelji za žarne grobove, ograja)

Širitev poslovne cone Ljutomer, 2. faza.

Komunalna ureditev z cestnim omrežjem v novi poslovni coni Ljutomer (za Šparom).

Energetska sanacija vrtca Ljutomer.

Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer.

Energetska sanacija in rekonstrukcija Glasbene šole Ljutomer, sanacija vlage.

Ureditev dvigala za občinsko stavbo.

Rekonstrukcija kanalizacije v Ul. Rajh Nade in na Ormoški.

Prenova Volkmerjeve in Vrtne ulice.

Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru.

Energetska prenova občinske stavbe.

Energetska prenova Mestne hiše Ljutomer.

Energetska prenova Doma kulture Ljutomer z notranjo prenovo opreme.

Energetska prenova Ormoške 22.

Protiprašna zaščita na kasaški stezi Ljutomer.

Ureditev prostorov za mlade (z opremo)-Mladinsko kulturni ceste (bivša Jagoda).

Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav (Razlagova, most).

Rekonstrukcija JP725133 -Juršovka.

Ureditev razsvetljave igrišč v ŠRC Ljutomer (nogomet, tenis).

Ureditev namakanja na igriščih v ŠRC Ljutomer, namestitev reflektorjev in semaforja.

Urejanje avtobusnih postajališč Babinci, Noršinci.

Modernizacija JP725131 Juršovka – Sp. Kamenščak in izgradnja vodovoda.

Rušenje arhiva pri občinski zgradbi.

Ureditev prehoda za pešce pri Gimnaziji Ljutomer.

Izgradnja Pumptracka za ŠIC Ljutomer.

Meteorna kanalizacija iz poslovne cone do Ščavnice.

Demontaža talnih svetilk v Parku I. slovenskega tabora ter demontaža in montaža novih LED svetilk v Razlgovi ulici, Prešernova ulica, Ormoška cesta.(KS)

Ureditev pešpoti od Ljutomera do Podgradja. (KS)

Postavitev košev za smeti in klopi na območju KS Ljutomer. (KS)

Ureditev fontane na Glavnem trgu v Ljutomeru (v teku).

Ureditev ceste na Mestni breg v Ljutomeru (v teku).

Ureditev igrišč pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer (idejna zasnova).

Prizidek vrtca (v izdelavi projektna dokumentacija).

ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS MALA NEDELJA

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Pločnik ob lokalni cest v Mali Nedelji.

Preplastitev lokalne ceste odsek Bučkovci – Moravski vrh.

Modernizacija JP Moravci.

V letih od 2015-2019 so nam uspeli naslednji projekti:

Preplastitev lokalne ceste – odsek – Bučkovci – Drakovci.

Izgradnja vodovodnega omrežja Drakovci.

Modernizacija javne poti Moravci – geodetska odmera.

Vodovod v Biotermah.

Vzdrževalna dela na javni poti Drakovci.

Rekonstrukcija VH Mala Nedelja

Ureditev stopnic na pokopališče v Mali Nedelji (KS).

Izkop in gramoziranje parkirišča, položitev cevi na pokopališču Mala Nedelja (KS).

Ureditev glavne poti in zamenjava vodovodnih in odtočnih cevi na pokopališču v Mali Nedelji (KS).

Rekonstrukcija vodovoda na območju KS Mala Nedelja

SISTEM C (transportni vodovod Godemarci – Moravci, vodohran in prečrpalna postaja Špindler ter Moravski vrh, cevovod Moravski Vrh – Novi Vrh, cevovod Novi Vrh – odcep, cevovod VH Moravski Vrh – VH Mala Nedelja, cevovod Vinščak Emerščak).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Energetska sanacija OŠ in telovadnice v Mali Nedelji.

Prizidek vrtca Mala Nedelja.

Ureditev mosta  v Drakovcih in Kuršincih.

Rušenje stare OŠ Mala Nedelja.

Rekonstrukcija vodovoda v Drakovcih.

Rekonstrukcija vodovoda v Bučkovcih.

Rekonstrukcija lokalne ceste Mala Nedelja – Bioterme z izgradnjo pločnika (v teku).

Urejanje javne razsvetljave z bolj varčnimi lučmi.

Redno letno vzdrževanje: LC Bučkovci-Moravski vrh, JP Moravski vrh, JP v Drakovcih, LC Radoslavci – Moravci, Bodislavci – Mala Nedelja.

Postavitev cestnih znakov in ogledal, kjer je bilo to potrebno in zahtevano.

ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Kanalizacijsko omrežje in sanacija cest.

Ureditev avtobusnih postajališč.

Prevezave vodovodnih priključkov v Krištancih, Šalincih, Grlavi.

Rekonstrukcija dela vodovodnega omrežja v Šalincih.

Prestavitev kužnega znamenja v Šalincih.

SISTEM C (transportni vodovod Šalinci –  Banovci).

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija dveh odsekov vodovoda v KS Krištanci, Šalinci, Grlava.

Redno letno vzdrževanje JP Grlava.

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija JP v KS KŠG in ureditev manjkajočega vodovoda.