Monthly Archives: november 2011

Skupni projekt Občine Ljutomer in Krke

V ponedeljek, 21.11.2011, smo se srečali z vodstvom ljutomerskega obrata Krke in se pogovorili o reševanju problemov povezanih s priklopom Krke na javno kanalizacijsko omrežje, ki trenutno ne seže do tovarne. Zaradi tega Krka ni imela možnost priklopa, kar prinaša s seboj težave, ki bi lahko pripeljale do zaustavitve proizvodnje.

Težave je potrebno nujno razrešiti, zato smo se dogovorili za vstop v skupni projekt izgradnje kanalizacije, v višini cca. 155.000 EUR, pri čem se stroški delijo na pol, Krka pa dodatno sofinancira projektno dokumentacijo.

 

Sanacija strehe na mrliški vežici v Ljutomeru

24. 11. 2011 sem podpisala pogodbo za izvedbo sanacije mrliške vežice v Ljutomeru z izvajalcem Stolnik M & I d.o.o. iz Ljutomera. Pogodbena vrednost znaša 10.953,84 EUR brez DDV, dela pa je izvajalec dolžan izvršiti do  31.12.2011.

Cilj sanacije je preprečitev nadaljnjega zamakanja vežice in začetek ureditve odvodnje. Projekt vsebuje:

 • sanacija betonske konstrukcije (zlasti stropa) mrliške vežice,
 • popravilo ravne strehe mrliške vežice (hidroizolacija, pločevinasta kritina, obrobe, ureditev odvajanja padavinske vode in preprečitev zamakanja),
 • popravilo tlakovane poti,
 • začetek ureditve odvajanja padavinskih voda na starem delu pokopališča.

20. obletnica Karitas Ljutomer

V nedeljo, 21. novembra, sem se udeležila praznovanja ob 20. obletnici Župnijske Karitas v Ljutomeru. Predsedniku Karitas, župniku in dekanu g. Andreju Zrimu, sem izročila posebno priznanje, saj je za njimi uspešno delo.

Iskrene čestitke veljajo tudi prejemnikom priznanj g. Izidorju Veleberi, ga. Anici Šek, ga. Mariji Štampar in ga. Mariji Pušenjak. Slavje se je nadaljevalo na župnijskem dvorišču, kjer je nastopil oktet Arion in tamburaška skupina iz Pristave »Mlade strune«.

Posebno lepa gesta je bila s strani Karitas izkazana z izročitvijo darilnega bona Gimnaziji Ljutomer za izgradnjo dvigala za potrebe dijakov, ki so gibalno ovirani.

(Anica Šek, Andrej Zrim, Olga Karba in Izidor Veleberi.)

 

Obisk Zorana Jankovića in njegove ekipe

V nedeljo, 20. novembra 2011, je Ljutomer obiskal  Zoran Janković skupaj s z ekipo njegove liste Pozitivna Slovenija. V pogovoru s prisotnimi občani in podjetniki, je beseda tekla predvsem v smeri reševanja finančnega »krča«, torej kako in v kateri smeri pomagati gospodarstvu, da bo manj obremenjeno s strani države in da bo lažje odpirati nova delovna mesta.

(Sonja Kreslin, Marika Kardinar (obe kandidatki za poslanko), Zoran Janković in Olga Karba)

 

 

Evropski poslanec Igo Vajgl obiskal Ljutomer

V soboto, 19. novembra 2011, nas je obiskal evropski poslanec gospod Ivo Vajgl. Pogovarjali smo se o stanju razmer, v katerih se je zašla Slovenija in o rešitvah za prihodnje, pri čem smo se strinjali, da je v teh razmišljanjih nujno uvrstiti moralne vrednote na prvo mesto.

Evropski poslanec Ivo Vajgl, poslanska kandidatka Sabina Rajh (Zares), Olga Karba ter član Občinskega sveta in predsednik OO Zares Ljutomer Janko Kardoš.

 

Medeni zajtrk v vrtcu Ljutomer

V petek, 18. novembra 2011, sem bila na povabilo ljutomerskega vrtca na medenem zajtrk.

Bilo je čudovito, ne samo, da so mi otroci postregli domače dobrote, celo piškotke, ki so jih sami spekli ampak sem bila deležna tudi plesne točke čebelic in celo nove pričeske. Kar poglejte koliko pridnih rok je bilo zraven !

Občina Ljutomer vstopila v projekt MEDEEA

9. in 10. novembra sem se na povabilo Skupnosti občin Slovenije in Lokalne energetske agencije za Pomurje udeležila mednarodne konference Medeea v Grčiji. Za povabilo sem jim hvaležna, ker smo pridobili nova znanja in pomoč pri uvedbi strožjih energetskih ciljev in akcijskih načrtov.

Glavni cilj projekta je doseči evropske cilje “20-20-20” na področju Mediterana. Projekt je financiran iz evropskega programa Mediteran. Sodelujoče občine lažje in z manj sredstev dosegajo boljše upravljanje virov in čistejše okolje ter lahko pridobijo nalepko energetsko učinkovite občine oz. t.i. Evropsko energetsko nagrado.

Od leve: Olga Karba, Angela Vratuša (podžupanja Občine Cankova), Stanislav Sraka (direktor Sinergije), Štefan Žohar (LEA Pomurje) in Miha Mohor (SOS).

 

 

Podpisana pogodba za izdelavo dokumentacije za Sistem C

V sredo, 2. 11. 2011, sem podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije vodnih virov s pripadajočimi objekti ter transportnih vodovodov – SISTEM C.

Na podlagi javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbrana skupna ponudba naslednjih ponudnikov:

 • Institut za ekološki inženiring d.o.o.,
 • Vodnar d.o.o.,
 • Atrij gradbeni inženiring d.o.o.,
 • Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
 • ter Hidroinženiring d.o.o..

 

V sklopu pogodbe bodo opravljena naslednja strokovna dela:

 1. izdelava posnetka obstoječega stanja na trasah, ki so predmet projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«,
 2. izdelava koncepta »Oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja – Sistem C«
 3. izdelava hidravličnega izračuna obstoječega vodovodnega omrežja, umerjanje z dejanskim stanjem ter izdelavo hidravličnega izračuna za projektirano (končno) stanje vodovodnega sistema,
 4. izdelava hidravličnega izračuna za faznost izgradnje,
 5. izdelava – vzpostavitev katastra obstoječe gospodarske javne infrastrukture (tam, kjer to ni vzpostavljeno), vključno z nabavo primerne programske opreme ter predajo katastra v celoti (vključno z omrežjem, kjer ta že obstaja) naročniku (cca. 406 km),
 6. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije transportnih vodovodov (cca. 35 km),
 7. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije sistema za obdelavo vode na vodnem viru Mota,
 8. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije sistema za obdelavo vode na vodnem viru Podgrad–Segovci,
 9. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije sistema za obdelavo vode na vodnem viru Lukavci,
 10. izdelava poenotenih popisov del,
 11. pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev,
 12. pridobitev vseh potrebnih soglasij ter
 13. pridobitev vseh gradbenih dovoljenj.

Pogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 735.700,57 EUR brez DDV oziroma 882.840,68 EUR z DDV.

Rok dokončanja del je 180 dni po sklenitvi pogodbe.