Monthly Archives: februar 2014

OBVESTILO O ODSTOPU – SISTEM C

ŽUPANJA

Številka: 032-20/2014-180
Datum:   25. 2. 2014

Spoštovani gospod minister Dejan Židan,
spoštovani župani občin soinvestitoric,
spoštovani svetnici in svetniki občinskega sveta,
spoštovani partnerji in izvajalci projekta,

Občina Ljutomer še vedno nima veljavnega proračuna za leto 2014 in posledično nima zakonske podlage, da izplačuje evropska, državna in lastna sredstva za dela na projektu Sistem C, ki se izvajajo na območju Občine Ljutomer. Če bi imeli veljaven proračun, bi lahko odobrena sredstva pravočasno nakazovali izvajalcem ter nemoteno zaključili projekt, saj je najzahtevnejši del (projektna dokumentacija, premoženjsko pravne zadeve, sklenjene služnostne pogodbe, pridobljene stavbne pravice, pridobljena vsa gradbena dovoljenja, inženiring, strokovni nadzor, razpisni postopki, izbrani izvajalci – razen za vodne vire, ki je v postopku izbire izvajalca) že za nami.

Vendar, kot smo že več mesecev opozarjali partnerje projekta, ministrstvo za kmetijstvo in okolje (zadnje opozorilo v prilogi), občinske svetnike, izvajalce, medije in širšo javnost, se zaradi odklanjanja obravnave in sprejemanja proračuna s strani politične večine v občinskem svetu, ogroža pravočasni zaključek tega projekta. Obenem pa se postavlja izvajalce projekta v zelo neugoden finančni položaj, saj smo kot občina Ljutomer prisiljeni, da ponovno obujamo prakso, ki smo jo izkoreninili po prejšnjem mandatu – obveznosti do dobaviteljev od takrat naprej plačujemo v roku, vsaj do danes.

Ravnali smo kot odgovoren gospodar
Čeprav smo do zadnjega ravnali kot odgovoren gospodar in pravočasno opozarjali o težavah, smo žal prispeli do točke, da v danih razmerah ne moremo več izvajati dolžnosti nosilne občine.

Glede na to, da se je med petkovo razpravo na občinskem svetu potrdila namera politične večine, da nadaljuje s taktikami zavlačevanja, nam v dobro projekta, zato ni preostala druga možnost, kot da se umaknemo iz vloge nosilne občine in prepustimo to nalogo občini, ki ima veljavni proračun in bo rebalans proračuna lahko s politično večino na hitro uskladila za potrebe vodenja projekta.

Za nosilno občino se seveda tudi spodobi, da ima v rokah vse ključne vzvode, torej, da projekt tudi koordinira in neposredno sodeluje s profesionalnim vodjo projekta, ki že nekaj let vodi načrtovanje in izvedbo vseh nalog. Zato sem tudi odstopila iz vloge koordinatorice projekta Sistema C, ki smo ga v zadnjih treh letih premaknili iz usklajene ideje v fazo končne izvedbe.

Projekt Sistem C uspešno napredoval do danes
Uspešno smo zaključili projektne rešitve, izpeljali vse potrebne razpise (razen za vodne vire, ki je v postopku izbire izvajalca) in začeli z gradbenimi deli na terenu (podpisane štiri izvajalske pogodbe od predvidenih petih). Na občinski upravi je profesionalnega vodja projekta podpirala ekipa sodelavk in sodelavcev. Prav tako so v veliko pomoč bili strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, sodelavci občin soinvestitoric ter profesionalnost izvajalcev.

Vsem naštetim, kot tudi ministroma Bogoviču in Žerjavu v prejšnji vladi, kot ministru Židanu v sedanji ter seveda županom občin soinvestitoric, gre velika zahvala za dobro opravljeno delo in podporo.

To je že drugi večji razvojni projekt, ki ga politična večina poskuša ustaviti
Žal mi je, da po toliko vloženega truda in tako dolgi skupaj prehojeni poti, sedaj moramo občine soinvestitorice pustiti na cedilu, seveda v smislu vodenja projekta. Vendar ne moremo dovoliti, da nam politična večina v občinskem svetu uniči že drugi veliki razvojni projekt, na podoben način, torej z zavlačevanjem odločanja do te točke, da zadeve same odmrejo.

Nevarnosti še ni konec. Breme zalaganja sredstev bo padlo na občine soinvestitorice
Seveda pa po štirih letih usmerjanja in vodenja projekta iz občine Ljutomer, zahteva sprememba nosilne občine prav tako veliko naporov in hitrega odzivanja, če ne želimo, da pridemo v dodatne zamude.

Vsekakor bomo tudi pri reševanje teh težav pomagali po najboljših močeh, saj želimo, da občanke in občani dobijo nov vodovod in da pri njegovi izgradnji skupaj počrpamo evropska sredstva, predvidena za ta namen.

Občina Ljutomer sicer brez veljavnega proračuna v letu 2014 ne more zagotavljati dobrih 200 tisoč evrov sredstev iz naslova lastne udeležbe na projektu ter za financiranje deleža plače vodje projekta in ostalih sodelavcev, ki jih vodja projekta potrebuje za kvalitetno delovanje. Z nepotrebnim zavlačevanjem pri sprejetju proračuna tako žal občinam, ki imajo sprejet proračun, hkrati nalagamo breme zalaganja omenjenih sredstev, kar je zelo neugodno in nekorektno do njih.

S tem bo nastopilo še eno stanje zoper katerega smo dolgo opozarjali občinske svetnike politične večine.

Evropska sredstva vračamo na MKO, da se lahko čim prej izplačajo izvajalci
Absolutno pa želimo, da se čim prej poplačajo izvajalci del, zato smo pripravljeni sredstva, ki jih sedaj ne moremo izplačati, ker nimamo zakonske podlage, vrniti na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, ki lahko po našem mnenju opravi ta izplačila neposredno, saj država ima sprejet proračun in ta sredstva po mnenju Ministrstva za finance RS obravnava namensko. Upamo, da bo ministrstvo poiskalo rešitev čim prej in s tem pot za neposredno izplačilo izvajalcem.

Zato sem oba odstopa javno izrazila na petkovi seji in ju podajam tudi pisno s to izjavo ter v nadaljevanju navajam okoliščine, ki jih velja imeti v mislih ob presojanju stanja, preteklosti in prihodnosti tega zgodovinskega projekta.

OKOLIŠČINE POTEKA SPREJEMANJA PRORAČUNA

Priprava in usklajevanje proračuna poteka že 5 mesecev
Za nami je namreč 5 mesecev priprav, pogovorov, razprav in usklajevanj proračuna. V tem času smo o predlogu proračuna govorili na več kot 23 sestankih z občankami in občani, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, društvi in drugimi deležniki v lokalnem okolju. Ob koncu sestankov in usklajevanj se je predlog občutno izboljšal.

Vanj smo vključili 12 dodatnih pobud po krajih in 7 pomembnih projektov za varovanje življenj in premoženja (vrtec, glasbena šola, pločnik nevarnem odseku, ki je žal že terjal smrtno žrtev in drugi projekti), za katere smo predlagali zadolževanje med 1 in 2 milijona evrov (odvisno od izvedbenih možnosti), ki obenem omogoči pridobivanje skoraj 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Predvsem pa smo dosegli visoko enotnost znotraj lokalnega okolja, da kot skupnost želimo in potrebujemo te projekte. Tako je nastal predlog, ki smo ga predali v roke občinskemu svetu, saj je občinski svet tisti, ki lahko predlog dopolnjuje in ga v končni instanci sprejme.

Nekajkrat smo se v teh mesecih usklajevali tudi s političnimi strankami večine v občinskem svetu, ki pa niso želele aktivno sodelovati v teh večmesečnih postopkih.

Edino politične stranke večine, ki imajo večino v občinskem svetu, niso ne usklajene, ne pripravljene opraviti svojega dela
Za sejo, kjer se je obravnaval dopolnjen predlog proračuna (5.2.2014), namreč niso vložile niti enega amandmaja, kar bi lahko storile po poslovniku ali sodelovale na javni predstavitvi že tretjega predloga, ki je nastal na njihovo zahtevo.

Vsi trije predlogi so si v grobem podobni, v podrobnostih pa so ponujali možnosti, ki so jih politične stranke večine sproti zagovarjale, torej več zadolževanja, manj zadolževanja, celo brez zadolževanja, ki bi sicer prineslo več nepovratnih sredstev, kot sama vrednost zadolževanja.

Edina posledica njihovega ravnanja, je zamikanje vsebinske obravnave in dopolnjevanje predloga na seji občinskega sveta ter zamik odločanja o njem. In tako smo prispeli do petka, 21. februarja 2014, do izredne seje občinskega sveta, kjer je iz razprave postalo povsem jasno, da se razmišljanja in stališča politične večine niso spremenila.

Spremenilo se je le to, da so sedaj sami potrdili namen svojega delovanja – zamik sprejetja proračuna, saj so prvič po petih mesecih napovedali amandmaje in začetek dela na spreminjanju ter sprejemanju predloga, kot je to njihova naloga in dolžnost.

Škoda, oziroma “zmaga”, je narejena, proračuna še vedno ni, projekt Sistem C pa se po nepotrebnem ogroža naprej
Vendar škoda, oziroma kot sami pravijo “zmaga”, je narejena. Proračuna za leto 2014 ne bo vsaj še en mesec in v tem času občina nima zakonske podlage, da izplača evropska, državna in lastna sredstva izvajalcem na projektu Sistem C, ki dela izvajajo na območju Občine Ljutomer, sodelujoče občine na projektu pa morajo nujno izbrati nov sedež projekta ter prenesti vse posle, pogodbe in sodelavce na novo nosilno občino ter obenem, do sprejema proračuna Občine Ljutomer, zalagati  finančna sredstva, ki so v projektu določene kot lastni delež Občine Ljutomer (za leto 2014 je predvideno dobrih 200.000 EUR). Vse to zahteva dodaten čas, medtem, ko se okno za črpanje evropskih sredstev zapira.

Ogrožajo se tudi številni občinski projekti
Podobno velja za predlagane projekte v občini, ki bi omogočili otrokom, da ne obiskujejo varstva in pouka v vlažnih in nevarnih objektih, ampak v novem vrtcu in novih prostorih glasbene šole, ki bi zavarovali nevaren odsek ceste s pločnikom, ki bi iz neurejenega zemljišča ustvarili poslovno cono in omogočili nove zaposlitve ter projekte, s katerimi z 272 tisoč evrov lastne udeležbe pridobimo več kot 1,5 milijona nepovratnih sredstev.

Argumentov, zakaj so ti projekti slabi, nismo slišali, so pa pisno izražene želje političnih strank, da se del naštetih investicij raje izvaja v novem mandatu, čeprav bi lahko že vse našteto gradili in ustvarjali že danes.

To so zatorej ”zmage”, ki lahko razveselijo res specifično vrsto ljudi, medtem, vse ostale, ki s srcem živimo, delamo in ustvarjamo v lokalnem okolju, na dolgi rok pretvarjajo v poražence, če bi seveda to kot ljudje na dolgi rok dovolili.

Zato bom raje sklenila te vtise z mislimi usmerjenimi na prave naslove – zahvalila bi se vsem občankam in občanom, predsednikom in članom krajevnih skupnosti, društvom in zavodom, ki so si vedno znova vzeli čas za pogovor o predvidenih investicijah, projektu Sistem C, proračunu in drugih zamislih ter vedno znova premogli energijo za nove ideje in pobude. To je prava pot, po kateri bomo nadaljevali in skupaj prišli do pravih zmag, ki nas krepijo kot skupnost.

Mag. Olga Karba,
županja Občine Ljutomer

V vednost:
–    vsem strokovnim sodelavcem na projektu,
–    predsednikom in članom sveta krajevnih skupnosti v občini Ljutomer,
–    direktorjem in ravnateljem javnih zavodov Občine Ljutomer,
–    gospodu Francu Bogoviču, Koprivnica 39/a, Koprivnica,
–    gospodu Radovanu Žerjavu, Ravenska ulica 15, Krog, Murska Sobota,
–    medijem;

POLITIČNA POROKA

This slideshow requires JavaScript.

Gledališka skupina Kulturnega društva Ivana Kaučiča je  20. 2. 2014 ponovno napolnila dvorano Doma kulture Ljutomer, ko je, pod režijo Srečka Centriha, premierno uprizorila komedijo Fadila Hadžića Politična poroka. Hvala vsem članom gledališke skupine, da smo lahko uživali v tej prijetni predstavi, ki nas je dodobra nasmejala.
Iskrene čestitke tudi dobitnikoma Linhartove značke za udejstvovanje na področju ljubiteljske gledališke in lutkovne dejavnosti gospe Ljubi Erhatič in gospodu Robiju Semeniču.

LITERARNI VEČER RECITATORJEV DRUŠTVA UPOKOJENCEV LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V poročni dvorani  Mestne hiše  je  18. 2. 2014, ob sodelovanju Splošne knjižnice Ljutomer in  literarne sekcije Društva upokojencev  Ljutomer,  nastal čudovit literarni večer posvečen Francetu Prešernu.
V imenu Občine Ljutomer je vsem članom literarne sekcije, ki so ta večer tudi na glas izrazili svoje globoke misli in vsakdanje občutke, čestital in se zahvalil direktor občinske uprave Tomislav Zrinski.

NOVINARSKA KONFERENCA O PRORAČUNU OBČINE LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 13.2.2014, smo v županatu Mestne hiše, pripravili novinarsko konferenci na kateri smo predstavili dogajanje okrog proračuna in ključna sporočila.

POSTOPEK
•    Začenjamo z novim postopkom za sprejem proračuna. Prejšnji postopek se je zaključil na zadnji seji občinskega sveta 5. 2. 2014, s tem, ko je bil zavrnjen pred in po javni obravnavi. Po preučitvi poslovniških določil in izrecni oceni državnih organov (mnenje SVLR v prilogi) je jasno, da nadaljevanje starega postopka ni več možno.
•    Predvidevamo, da bomo v naslednjem tednu sklicali izredno sejo in s tem sprožili nov začetek postopka za sprejem proračuna.

VSEBINA
Rok
•    Ta kratek rok je možen le zato, ker ne bomo pripravili povsem novega predloga proračuna. V osnovi bo to isti predlog, torej predlog, ki je bil usklajen, dopolnjen in javno obravnavan v zadnjih treh do štirih mesecih.

Proces priprave predloga
•    Tega procesa, v katerega so se vključile res številne občanke in občani, krajevne skupnosti, obrtniki in gospodarstveniki, javni zavodi, društva in drugi člani naše lokalne skupnosti, ne moremo kar pozabiti kot, da ga ni bilo ali, da nič ne šteje, zgolj zato, ker tega enajst članov občinskega sveta ne želi slišati. To bi bil zelo slab signal in dodatna potrditev vtisa, da se je v Ljutomeru politika postavila nad ljudi.
•    Proračun ni le dokument za potrebe politike, ampak predvsem dogovor lokalne skupnosti o tem, katere dolgoročne cilje želimo uresničiti in na kakšen način bomo izboljšali okolje v katerem živimo. Proračun ni le zgolj pogovor in hitri sklep o tem, kako čim prej porabiti javna sredstva.
•    Zato je pomembno, da ga pripravimo v sozvočju s potrebami okolja in ljudi, ki živijo v njem. V predlogu odloka so zajete številne pomembne naloge, ki jih lahko uresničimo še letos.

Spremembe predloga
Ponovno smo prisluhnili željam svetnikov
•    Na zadnji seji so svetniki, ki nasprotujejo  predlogu proračuna podali stališče in zahtevo, da se dodatno znižajo stroški občinske uprave, se najdejo, kot temu pravijo, rezerve in se ne gre v zadolževanje, kot je bilo predlagano – v višini 2 milijona EUR, ampak se le-to opravi v letu 2015, po volitvah.
•    Naj ob tem še dodamo, da projekti, za katere se predlaga zadolževanje, prinesejo nazaj več nepovratnih sredstev kot je znesek zadolževanja.

1.    Preučili smo vse možnosti za znižanje stroškov in že spremenili predlog v tej smeri, torej konkretno:
    zraven, letno že cca. 80 tisoč evrov nižjih stroškov delovanja občinske uprave v primerjavi z letom 2009, smo našli pot za dodatno znižanje v vrednosti cca 25 tisoč evrov v prihodnjem letu;
    člani občinskega sveta, ki podpirajo predlog proračuna, pa so dali pobudo, da se znižajo sredstva za delovanje političnih strank oziroma sistema, in sicer za cca 25 tisoč evrov v prihodnjem letu – v zvezi s tem je nastal tudi predlog spremembe pravilnika, na podlagi katerega se deli denar političnim strankam in bo obravnavan na naslednji seji občinskega sveta. Vendar tudi ta sprememba pravilnika potrebuje soglasje svetnikov, tudi tistih, ki nasprotujejo predlogu proračuna.

2.    Posegli smo po možnosti za bolj ugoden razpis za nepovratna sredstva pri izgradnji kanalizacije na Kamenščaku, s pomočjo katerega se vrednost sredstev, ki jih mora zagotoviti občina, zniža iz 600 tisoč EUR na 277 tisoč EUR.

Tako spremenjen predlog (nižji stroški za upravo in politiko, bolj ugoden razpis za nepovratna sredstva), določene korekcije glede na znano stanje (prej oceana realizacije) zniža predlagano zadolževanje iz cca. 2,1 milijona EUR na cca. 1,1 milijona EUR in omogoči občini, da pridobi cca. 1,5  milijona EUR nepovratnih sredstev.

3.    Pripravili smo tudi seznam investicij, pri katerih ne bi dodatno ogrožali življenja ali izgubili določena nepovratna sredstva, če bi jih prestavili v prihodnje leto.
Na ta način bi znižali zadolževanje na 1,1 milijona EUR. Ta možnost je bila 11. 2. 2014 predstavljena tudi predsednikom in članom sveta krajevnih skupnosti, s katerimi smo skozi javno razpravo dopolnjevali in usklajevali predlog proračuna. Predlog, da bi krajšali seznam projektov, ki potrebujejo zadolževanje, je bil torej zavrnjen, zato ga ne bomo podali naprej v tej obliki, ampak kot zapisano zgoraj v točki 2.

PRIČAKOVANJA
•    Predlog proračuna se približuje zahtevam z zadnje seje, znižuje zadolževanje, dodatno niža stroške, a še vedno omogoča pridobitev več nepovratnih sredstev kot je vrednost zadolževanja ter omogoča, da se izpeljejo pomembni projekti za varnost ljudi in kakovost življenja v lokalnem okolju.

•    Zelo jasne zahteve s strani krajevnih skupnosti in drugih deležnikov so prav tako pomembne in jih je potrebno upoštevati pri odločanju, saj proračun ni le dokument za potrebe politike, ampak predvsem dogovor lokalne skupnosti o tem katere dolgoročne cilje želimo uresničiti in na kakšen način bomo izboljšali okolje v katerem živimo,

•    So pa trije razlogi za negotovost, saj smo po eni strani že imeli na mizi vse variante – predlog brez zadolževanja, potem predlog z več zadolževanja in predlog z manj zadolževanja. Svetniki, ki nasprotujejo sedanjemu predlogu proračuna, bi lahko izbrali katerega koli od teh predlogov, pa se žal niso odločili za nobenega.

•    Obenem pa so v času seje, še preden se začela razprava o proračunu, preko medijev sporočili, da predlog proračuna ne bo sprejet.

•    Ne moti jih tudi, da se s sprejetjem dokumenta odlaša že več mesecev in so s tem ogroženi določeni projekti, pridobivanje nepovratnih sredstev in izvedba Sistema C, ki lahko občino zelo drago stane, v kolikor se ne izpelje pravilno in pravočasno.

•    Zato smo zadržani v pričakovanjih, vendar poskušamo ponuditi kompromis, približati se njihovim zahtevam in doseči soglasje, da lahko prestavimo pogovor o  načrtih v izvedbo načrtov.

POSLEDICE ZAVLAČEVANJA IN NESPREJETJA PRORAČUNA
•    Vse do sprejetja proračuna je delovanje občine omejeno; ni možno zaključiti investicij ali pričeti z novimi, ni možno razpisati sredstev za delovanje društev, posledice pa se že čutijo v zavodih in pri storitvah za občanke in občane.

•    Kot posledica pa obstaja tudi nevarnost, da bomo ob cca 2 milijona nepovratnih sredstev ter ob nova delovna mesta, v kolikor v tem mesecu ne pričnemo z ureditvijo Puchove poslovne cone in s prijavo na sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja na Kamenščaku.

•    Obstaja pa velik problem v zvezi s projektom Sistema C, kjer zaradi nezmožnosti plačevanja opravljenih del in nadaljnih postopkov projekta ogrožamo predvidene roke za zaključek projekta, ki jih moramo doseči, če želimo počrpati več deset milijonov evrov evropskih sredstev oziroma preprečiti vračanje že prejetega in porabljenega denarja.

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU PREDŠOLSKEGA BRALNEGA OSTRŽKA

This slideshow requires JavaScript.

Ob zaključku bralnega Ostržka je Vrtec Ljutomer pripravil prireditev, na kateri so se med potovanjem skozi pravljico o Rdeči Kapici, predstavile vse starostne skupin otrok, ki obiskujejo vrtec v Ljutomeru in Gresovščaku. Prireditev je potekala 11. 2. 2014 in je do zadnjega kotička napolnila dvorano Doma kulture v Ljutomeru. Posebnega navdušenja otrok je bil deležen poseben gost – glasbeni ustvarjalec za otroke Matjaž Pikalo, ki nas je ob spremljavi na harmoniko popeljal skozi svet otroških pesmi.
Velika zahvala gre vsem zaposlenim in ravnateljici vrtca, ki nas starše spodbujajo, da čim več beremo svojim otrokom ter nas nenehno opominjajo, da je branje najboljše učenje.

PRIREDITEV S PODELITVIJO MIKLOŠIČEVE NAGRADE IN PRIZNANJ

This slideshow requires JavaScript.

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika 7. 2. 2014 je v Domu kulture Ljutomer potekala slavnostna prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj.
Ob 25-letnici svojega delovanja je Miklošičevo nagrado prejel Komorni zbor Orfej Ljutomer, Miklošičeva priznanja pa so šla v roke gospe Marti Zmazek iz Radoslavcev, za dolgoletno delovanje na kulturnem področju, gospodu Dušanu Prelogu, za aktivno delovanje na pevskem področju in Folklorni skupini Društva upokojencev Ljutomer, ob 30-letnici delovanja.
Iskrene čestitke nagrajencem in vsem prejemnikom priznanj, predvsem pa hvala za vaš nesebični prispevek k širjenju kulture v naši skupnosti.
Iskrena hvala gre tudi gospe Juditi Karba in glasbenim soustvarjalcem, ki so nam podarili čudovit večer z naslovom »Kultura srca«.

PRIPRAVLJEN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA (po javni razpravi), upoštevana večina predlogov, odločanje v sredo

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljutomer, 3. februarja 2014 – Uprava občine Ljutomer je pripravila dopolnjen predlog Odloka o proračunu za leto 2014, ki upošteva večino pripomb iz časa javne razprave ter vse dodatne pripombe (skupaj 12 dodatnih predlogov investicij), ki so bili izraženi na predstavitvah v krajevnih skupnostih. Danes ob 11. uri se je iztekel tudi rok za vlaganje amdandmajev k proračunu, vendar politične stranke amandmajev niso vložile.

Sama javna razprava, ki je trajala od 16. decembra 2013 do 15. januarja 2014, je potekala v vseh devetih krajevnih skupnostih ter vključevala usklajevanje z zavodi in drugimi proračunskimi porabniki ter k sodelovanju pritegnila veliko število krajanov.

Na ta način je nastal usklajen predlog proračuna, z večinsko podporo občank in občanov ter številnimi realno izvedljivimi in koristnimi projekti širom občine, vključno z upoštevanjem vseh dvanajstih predlogov iz predstavitev po krajevnih skupnosti (skupaj je bilo podanih 25 pripomb, izmed katerih je bila upoštevana velika večina, z izjemo tistih, ki nalagajo nastop neizvedljivega ali neracionalnega stanja – podroben opis je v prilogi). O tako dopolnjenem predlogu bo sedaj odločal občinski svet, in sicer v sredo, 5. februarja 2013.

 Z zaključkom javne razprave se je obenem zaključilo daljše, večmesečno obdobje usklajevanj in iskanja najboljših rešitev, v katerem je sodelovalo izjemo veliko ljudi. Rezultat je proračunski dokument, ki predvideva izvedbo velikega števila potrebnih projektov in visok delež evropskih sredstev (nekaj čez 50 odstotkov).

Županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba, se zahvaljuje vsem, ki so vložili čas in energijo na poti do tega predloga: “veseli me, da se je v razpravo vključilo tako veliko število občank in občanov in da smo dosegli konsenz za tako velikega števila investicij po krajevnih skupnostih.”

Proračunski dokument tudi letos dosledno zasleduje naslednje vodilne cilje:

  1. realno načrtovanje in gospodarno ravnanje s sredstvi,
  2.  visok delež nepovratnih sredstev pri investicijah,
  3. enakomernost razvoja vseh krajevnih skupnosti v občini.

Obenem nadgrajuje dosedanje napore, s pomočjo katerih je v treh letih bilo izvedeno dobrih 20 projektov, za katere je bilo zagotovljeno 13 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Prav tako pa so se znižali stroški delovanja občinske uprave, v primerjavi z leto 2009 za dobrih 80 tisoč EUR letno.

Od 7,58 milijonov evrov davčnih prihodkov se v proračunu namenja 3,39 milijona EUR za storitve za občane, torej se ne povečujejo cene storitev in ne zmanjšuje se obseg pravic (razlika v plačilu vrtcev, šolski prevozi, komunalne storitve, domsko varstvo, itd.), čeprav je občina od države prejela manj sredstev v primerjavi z letom 2012. Za podporo delovanju društev, ki so nosilni steber bogatega dogajanja v naši skupnosti, se v proračunu namenja 336 tisoč EUR.

Na proračun ni bilo vloženih amandmajev, zato ostane le še odločanje o predlogu. Županja, mag. Olga Karba, upa, da bodo članice in člani občinskega sveta prisluhnili željam občankam in občanom ter pri svojem odločanju postavili potrebe lokalne skupnosti pred strankarske interese.

Vendar odločitev in odgovornost je po štirih mesecih uspešnega dela na usklajevanju predloga proračuna povsem na njihovi strani. Spomnimo, da predlog podpira skoraj polovica članic in članov občinskega sveta. Doslej so mu nasprotovali svetniki iz vrst DESUS, SD, LDS in SLS. Stranka SD pa je celo predlagala, da se predlagani projekti prestavijo v mandat naslednjega župana (ena izmed pripomb v času javne razprave).

V kolikor dopolnjen in v javni razpravi usklajen predlog proračuna ne bi bil sprejet, občina ne bi imela podlage, da izvaja investicije in druge projekte. Večina projektov je namreč povezana s pridobivanjem sofinanciranja, ki zahteva pravočasno zaključevanje del, sicer je nesmiselno oziroma tvegano sploh začeti z investicijami. Prav tako ne bo možno izvesti razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev, enkratnih denarnih pomoči, pomoči gospodarstvu, sofinanciranje fizitorepije Zdravstvenemu domu Ljutomer in drugih storitev za občane.

V konkretnem primeru bi bila ogrožena izvedba dvajsetih projektov, ki bodisi že tečejo ali pa se morajo čim prej začeti zaradi pravočasnega črpanja nepovratnih sredstev. Med tovrstne projekte sodi na primer izgradnja kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Kamenščak, Sistem C in Puchovna poslovna cona, pri kateri bi, podobno kot pri Sistemu C, v primeru nerealizacije projekta morali vrniti več kot 500 tisoč EUR evropskih sredstev (pri Sistemu C gre za mnogo višje vsote). Prav tako bi morali odstopiti od pogodbe za najem z investitorjem, ki načrtuje nova delovna mesta v Puchovi poslovni coni.

V nadaljevanju je celotni seznam projektov, ki bi bili ogroženi zaradi nesprejetja proračuna v tem tretjem poskusu, kot na primer izgradnja 5-oddelčnega vrtca v Cezanjevcih, pločnik na Kamenščak, prizidek vrtca Ljutomer, dovozna cesta na Osnovno šolo Ivana Cankarja, adaptacija glasbene šole, kolesarska steza proti Radomerju, najbolj problematični odseki cest, izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Ljutomer in mnogi drugi.

Seja občinskega sveta bo v sredo, 5. februarja, ob 13. uri.