Monthly Archives: november 2014

Ureditev ekoloških otokov v Godemarcih, Globoki in Stročji vasi

This slideshow requires JavaScript.

Ekološki otok v Godemarcih je bil urejen v mesecu  oktobra 2014. K ureditvi ekološkega otoka v Globoki se bo pristopilo po sprejetju proračuna 2015. V fazi je ureditev soglasja lastnikov za poseg na zemljišče. V Stročji vasi ni predvidena ureditev ekološkega otoka, saj sta urejeni že dve lokaciji. Ekološki otoki pomembno prispevajo k prizadevanjem za ohranjanje našega lepega okolja.

OPPN za nov prizidek ljutomerskega obrata Krka d.d.

This slideshow requires JavaScript.

Osnutek sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (Krka) je pripravljen. Predstavniki Krke so v postopku pridobivanja soglasja lastnika, zaradi spreminjanja meje območja OPPN. Družba Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto ima namreč v načrtu gradnjo prizidka na severno-zahodni strani obstoječega kompleksa, neposredno ob centralnem objektu. Gradnja prizidka je načrtovana na zemljišču s parc. št. 1082/3 in 1086 k.o. Ljutomer. Prizidek bi naj bil zgrajen do meseca maja 2015.

Potekale so konstitutivne seje svetov krajevnih skupnosti

This slideshow requires JavaScript.

V županatu Mestne hiše Ljutomer so 5. 11. 2014 potekale konstitutivne seje svetov vseh devetih krajevnih skupnosti na območju občine Ljutomer, na katerih so člani opravili pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev in potrdili mandate članov sveta krajevne skupnosti. Prav tako so člani med seboj izvolili predsednika sveta krajevne skupnosti, nekateri pa tudi podpredsednika oz. podpredsednico.