Gospodarski zagon

USTANOVITEV GOSPODARSKO PODJETNIŠKEGA FORUMA, ki bo sestavljen iz strokovnjakov, uspešnih podjetnikov, gospodarstvenikov in obrtnikov in priprava projektov na vseh področjih razvoja, za katere obstajajo viri financiranja iz državnega proračuna in sredstev, pridobljenih preko skladov Evropske Unije.

SPODBUJANJE DOMAČIH PODJETIJ ZA INVESTIRANJE V OBČINO.Kot županja bom povezovala in spodbujala pobude gospodarstvenikov ter kazala na razvojne možnosti in priložnosti v naši občini. Posebej bomo podpirali programe, ki bodo temeljili na sodelovanju med znanostjo in gospodarstvom. Rezultat takšnega sodelovanja predstavljajo možnosti za hitrejši in uspešnejši razvoj gospodarstva, nova delovna mesta, konkurenčno prednost in dvig življenjske ravni v vsej občini.

PRIVABITI TUJE INVESTITORJE. Zavedati se je potrebno, da se podjetja ustavijo v  občini, kjer se je občina pravočasno in ustrezno odzvala na potrebe časa. Zavzela se bom za cenejše in hitre rešitve in zadostno ponudbo komunalno opremljene industrijske cone (tripartitne startup pogodbe – priprava ugodnih pogojev za nakupe komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo izdatno sofinancirani s strani državnega proračuna in sredstev EU), finančne spodbude (prodaja zemljišč po ugodnih pogojih, naložbe v malo gospodarstvo, ugodni krediti, garancijske sheme, štipendije, obročno plačevanje komunalnega prispevka, ).

IZGRADNJA PREPOZNAVNOSTI IN RAZVOJA TURIZMA/BLAGOVNA ZNAMKA OBČINE LJUTOMER. Živimo v »obljubljeni deželi«, ki nam ponuja vrsto možnosti za razvoj turizma. Potrebna je odločna in strokovno vodena pospešitev razvoja turizma (kot npr. vključitev v projekt ‘Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja, tako imenovani Hiking & Biking idr.). Spodbujala bom projekte družinskih počitnic, aktivnih počitnic in turističnih kmetij. Občina je poklicana, da aktivno pomaga mreži manjših ponudnikov na področju marketinga in koordinacije.  Posebej bom podpirala projekte, ki pomenijo doprinos k zdravju ljudi in kakovosti bivanja v našem okolju, bio projekte ter projekte s katerimi bomo ohranjali in nadgrajevali naše blagovne znamke:

  • Prlekija je gostoljubna mati prebivalcev znanih po prleški govorici in navezanosti na domačijo.
  • Prleki smo znani kot delovni, marljivi, vestni in pošteni ljudje.
  • Ljutomer je osrčje in metropola Prlekije.
  • Dvorec Jeruzalem – biser Prlekije.
  • Dobra vina, iskrivi konji…

OHRANITEV KMETIJSTVA in okrepitev pridelave zdrave domače hrane ob zavedanju po varovanju okolja ter dvigu ugleda kmetu kot cenjenemu in spoštovanemu podjetniku.

POMOČ PRI PRIRAVI RAZPISOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA in sprotno obveščanje malih, srednje velikih in velikih podjetnikov, kmetov, društev itd. o aktualni razpisih.

STIMULIRANJE PO UČINKIH IN REZULTATIH v javnih službah in javnih zavodih in ne samo financiranje iz proračunskega denarja.