Monthly Archives: februar 2015

Občina Ljutomer uspešna na razpisu »Switch«

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je bila uspešna pri prijavi na mednarodni razpis projekta »Switch«, ki je financiran s strani Evropske komisije in se nanaša na enoten pristop v načrtovanju in izvedbi mehkih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. V projektu sodeluje pet vodilnih partnerjev, to so mesta Dunaj, Gdansk, San Sebastijan, Antwerpen in Hounslow, in 30 partnerskih mest iz celotne Evrope. Ljutomer bo v projektu nastopala kot zasledovalni partner, ki bo poskušal izkušnje in znanja vodilnih partnerjev prenesti v naše okolje.

Obisk pri ministrici za okolje in prostor

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 25.2.2015, sem se sestala z ministrico za okolje in prostor ga. Ireno Majcen. Glede na to, da čakamo podpis nekaterih pogodb in aneksov pri sistemu C s strani MOP, na nekatere več kot pol leta, smo že v januarju prosili ministrico za sprejem. Kljub temu, da smo partner na projektu nam termina niso sporočili. Pri urejanju termina je priskočil na pomoč g. Klemenčič, ki je povedal, da mu je pri tem pomagal poslanec g. Jurša za kar jima gre zahvala.

Ministrica je zagotovila, da bodo kmalu pripravljene pogodbe in aneksi na katere čakamo žal res že predolgo a sedaj je sprejet rebalans državnega proračuna tako, da upam, da se bo premaknilo. Pogovarjala sem se tudi z novo vodjo projekta ga. Križanc na MOP, ki je prav tako obljubila, da se bo potrudila pripraviti vse potrebno.

Ministrica je povedala, da ne more nič obljubiti v zvezi z odprtimi obveznostmi vodnega sklada, občine smo namreč založile več kot 1 mio EUR za pridobitev služnosti sicer ne bi dobili gradbenega dovoljenja in se projekt sploh ne bi mogel začeti, napotila pa nas je na g. Behina in upam, da bomo občine kmalu dobile svoj denar nazaj in se bo zavzela tudi za to saj spada vodni sklad pod MOP.

Občina Ljutomer med dvanajstimi najbolj razvojno prodornimi občinami v Sloveniji

This slideshow requires JavaScript.

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že četrto leto išče razvojno najbolj prodorno občino, je znanih dvanajst finalistk iz štirih regij. To so: Kranj, Piran, Šempeter-Vrtojba, Kostel, Ljubljana, Šentrupert, Kozje, Slovenske Konjice, Velenje, Ljutomer, Murska Sobota in Turnišče. V raziskavo je vključenih 51 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti z osmih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski  standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti.Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave in s tem lokalne kvalitete življenja. V širšem smislu tako meri na vsakega državljana – želi ga osveščati in tako razvijati v bolj kritičnega volivca. Nagrado Zlati kamen se tako podeljuje tisti občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Iskrena hvala vsem občankam in občanom za dobro opravljeno delo. Verjamem, da bomo odlično sodelali tudi v prihodnje!

Proračun za leto 2015 sprejet

This slideshow requires JavaScript.

Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji 3. redni seji 10. 2. 2015 potrdil dopolnjen predlog proračuna za leto 2015.
Sprejeti proračun nadaljuje zasledovanje enakomernosti razvoja celotne občine ter ohranja za 3,26 milijonov sredstev namenjenih občanom, društvom in drugim organiziranim skupinam, ki s svojim kulturnim ustvarjanjem, športnim udejstvovanjem, pravilnim odnosom do naravne in kulturne dediščine ter drugimi pomembnimi dejavnostmi močno bogatijo skupnost. Ohranja se tudi možnost vključevanja nezaposlenih v javna dela in ukrepi za spodbujanje vračanja mladih strokovnjakov v občino.
Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v osnovi ostaja nespremenjena, zato ne bo dodatnega obremenjevanja občanov ter gospodarstva.
Vse te pomembne zaveze ostajajo navkljub dejstvu, da se sredstva s strani države predvidoma znižujejo za 300 tisoč EUR.

S sprejetjem proračuna je zagotovljeno tudi nadaljnjo izvajanje in dokončanje velikih investicij kot je prenova infrastrukture na Jurševki, pločnik na Kamenščak, izgradnja vrtca Cezanjevci, Puchova poslovna cona ter zaključek vodovodnega omrežja sistema C. Vzporedno pa se že pripravljajo projekti za pridobitev čim večjega deleža nepovratnih sredstev.

V proračunu so tudi zagotovljena sredstva v višini 30 tisoč EUR, ki so namenjena gospodarstvu oziroma pospeševanju razvoja malega gospodarstva. S pomočjo in podporo Obrtno-podjetniškega strateškega se pripravljajo tudi ukrepi za pomoč mladim pri razvijanju njihovih podjetniških idej ter podjetnikom in obrtnikom pri dodatnem strokovnem usposabljanju.

Ker je občina tik pred začetkom priprave razvojne strategije, s katero bodo vzpostavljene usmeritve, ki omogočajo razvoj tudi v sklopu nove evropske finančne perspektive do leta 2020, je pomembno imeti jasne skupne cilje in sprejemati usmeritve v sozvočju z vsemi občani, krajevnimi skupnostmi ter gospodarstvom.

Tako bo občina tudi v prihodnje stremela k ohranjanju dostojanstvenega odnosa do vseh občanov, s čimer bo upravičila njihovo zaupanje in si prizadevala, da jih bo čim več vključenih v življenje in delovanje občine. To velja za načelna vprašanja, kot tudi zelo konkretne pogovore o novih investicijah in drugih potrebah skupnosti, po načelu realnih možnosti, saj občina ne pristaja na nerealne obljube, ker to ni primeren princip delovanja, ampak na načrte za katerimi lahko vsi skupaj stojimo.

Prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 6. februarja 2015, smo ob slovenskem kulturnem prazniku, v Domu kulture Ljutomer pripravili prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj. Slavnostni govornik na prireditvi je bil pisatelj Vlado Žabot, kulturni program »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)« je izvedla Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Miklošičevo nagrado za leto 2015 je prejel Ljutomerski oktet Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer za 50 let neprekinjenega uspešnega delovanja in negovanja pevske tradicije ter promocije Prlekije doma in po svetu. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejel Jožef Nemec iz Sp. Kamenščaka za več kot 55-letno uspešno  delovanje v pihalnih orkestrih v Ljutomeru in širše.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejela Anita Sovič s Cvena za tvorno in uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je posthumno prejela Slavica Kolbl za delovanje na področju foklorne dejavnosti.

Še enkrat iskrene čestitke nagrajencu in vsem dobitnikom priznanj.

Komunalna infrastruktura Kidričevega naselja

This slideshow requires JavaScript.

Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju je v zaključni fazi.  Izvesti je potrebno še  kanalizacijsko omrežje na kanalu K4, saj zaradi usklajevanja z enim od lastnikov zemljišča ni bilo možno pričeti prej z gradnjo. Izvesti je še potrebno tudi hišne priključke na vodovodnem omrežju.  Ker lastniki  pri nekaterih objektih ne vedo, kje poteka vodovodni priključek, v nekaterih primerih pa so na vodovodne priključke navozili zemljo, ima izvajalec velike težave glede prevezave obstoječih cevi v novi vodovodni jašek. Iz navedenega prevezave hišnih priključkov ne bodo dokončana do 15. 2. 2015. Težave pri izvedbi priključkov pa so tudi nizke temperature.Prenova dotrajane infrastrukture zajema rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.300 m, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v dolžini 2.400 m in meteorne kanalizacije v dolžini 2.100 m ter vse prevezave obstoječih priključkov na novo omrežje. Prav tako se je izvedlo novo prečkanje železniške proge s podvrtanjem zaradi izvedbe fekalne kanalizacije. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom izbran izvajalec Legartis d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 905.511,92 EUR, brez DDV.