Strateški načrt in transparentne javne finance

ANALIZA STANJA – PREGLED FINANČNE SITUACIJE (proračun, zadolženost, krediti) občine – kaj se da realno narediti v naslednjem mandatu ter priprava celovitih ukrepov za dolgoročno vzdržnost občinskega proračuna s poudarkom na zmanjševanju zadolženosti občine.

PRIPRAVA DOLGOROČNEGA STRATEŠKEGA RAZVOJNEGA NAČRTA RAZVOJA OBČINE PO NAČELU DEMOKRATIČNOSTI.

OBLIKOVANJE AKTIVNOSTI IN PROJEKTOV na podlagi potrjenega dolgoročnega strateškega načrta razvoja z natančnimi terminskimi plani in odgovornimi nosilci izvedbe.

NAROČILO REVIZIJSKIH POSTOPKOV za dvomljive pretekle projekte.

Vsakoletno REALNO OBLIKOVANJE VZDRŽNEGA PRORAČUNA – v skladu s strateškim razvojnim načrtom.

SODELOVANJE VSEH pri pripravi tega strateško pomembnega dokumenta saj mora biti razvoj viden v vse delih občine, tako v mestu kot v vaseh.