Category Archives: investicije

ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CEZANJEVCI

V letih od 2011-2014 so nam uspele naslednje investicije:

Obnova strehe nad telovadnico v osnovni šoli.

Bivalna enota pri osnovni šoli.

Pleskanje mrliške vežice v Cezanjevcih in osvetlitev poti na pokopališču.

Rekonstrukcija PGD Cezanjevci.

V letih od 2015-2019 so nam uspele naslednje investicije:

Vrtec Cezanjevci.

Komunalna infrastruktura za vrtec Cezanjevci.

Rekonstrukcija dela LC223061 Zg. Kamenščak – Vogričevci.

Prekritje strehe in popravilo strelovoda na mrliške vežici v Cezanjevcih ter mizarske storitve. (KS)

Ureditev pločnika v Cezanjevcih (do mosta).

Ureditev ceste do Mlekarne v Cezanjevcih.

SISTEM C (vodovod Branek, cevovod za VH Branek).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Energetska sanacija OŠ Cezanjevci in fasada.

Umiritev hitrosti na cesti pri Vrtcu v Cezanjevcih – semafor.

Urejanje javne razsvetljave.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Lukavci.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Kamenščak.

Urejanje odvodnjavanja v KS Cezanjevci.

Ureditev odvodnjavanja JP Vogričevci.

SKUPAJ NAM JE USPELO! HVALA ZA ODLIČNO SODELOVANJE!

VEČ  KOT 180 REALIZIRANIH PROJEKTOV  
CCA 61 MILIJONOV EUR INVESTICIJ
22,7 mio EUR nepovratnih sredstev
10 ENERGETSKO SANIRANIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE – prihranki 60-80 % in znižanje CO2
NOV MLADINSKO KULTURNI CENTER 
50 KILOMETROV CEST
3,6 KILOMETROV PLOČNIKOV
7,5 KILOMETROV KOLESARSKIH STEZ
48 KILOMETROV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
78 KILOMETROV VODOVODNEGA OMREŽJA
KROŽNO KROŽIŠČE K2 (pri OMV)
1350 M2 PARKIRIŠČA
2 POLNILNICI ZA ELEKTRIČNA VOZILA
7 AVTOBUSNIH POSTAJ
4 ELEKTRIČNA IN 6 NAVADNIH KOLES – KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU
4 ELEKTRIČNA KOLESA – TIC LJUTOMER
VEČ PARKIRNIH MEST ZA INVALIDE
2 KOLESARNICI
7 KM JAVNE RAZSVETLJAVE
7 MOSTOV
VRTEC CEZANJEVCI
2 ČISTILNI NAPRAVI
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA: nove tribune, rekonstrukcija garderob, fasada na nogometnem igrišču, košarkarsko in rokometno igrišče, skejt steza, plezalna stena, street workaut, obnovljena športna dvorana OŠIC…otroška igrala itd.
 
260.000 EUR ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN PODPORA DELOVANJU OBRTNE ZBORNICE
CCA 40 MIO EUR – SUBVENCIJE OBČANOM

Energetska sanacija stavb v ljutomerski občini

V četrtek, 19. septembra 2019, sem si z vodjem režijskega obrata Alešem Vaupotičem ogledala vseh pet zgradb v naši občini, ki so deležne energetske sanacije. Dela na stavbah OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Vrtca Ljutomer in telovadnici OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru so v zaključni fazi, obnova zgradbe Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki zahteva največ posega, pa bo končana v začetku prihodnjega leta. Energetska sanacija stavb je bila potrebna, saj so bile pri teh energetsko potratnih stavbah v preteklosti zabeležene velike toplotne izgube. S toplotno izolacijo sten, zamenjavo oken, energenta ogrevanja in namestitvijo varčnih luči bodo te izgube v prihodnje minimalne. Hvala vsem izvajalcem za opravljeno delo.

Sanacija plazu v Gresovščaku

S sodelavcem Brankom Novakom sem si v petek, 13. septembra 2019, ogledala izvajanje sanacije plazu v Gresovščaku. Gre za izredno zahtevno sanacijo, ki jo izvajajo delavci Komunalnega podjetja Ormož. Dela potekajo po načrtih, v skladu s terminskim planom. Sanacija plazu v Gresovščaku bo stala pol milijona evrov. Občina Ljutomer mora zagotoviti sredstva za pokrivanje davka na dodano vrednost in za vse nadzore, Ministrstvo za okolje in prostor pa zagotavlja neto vrednost izvedbe investicije v vrednosti nekaj več kot 400.000 evrov.

Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru

Podpis kolesarska2

V prihodnjih dneh se bo pričelo urejanje manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru. Občina Ljutomer je na razpis Ministrstva za infrastrukturo prijavila ureditev manjkajoče kolesarske povezave na relaciji Rajh Nade ulica – Ulica Slavka Osterca – Prešernova ulica.  Vloga je bila ugodno rešena, Občina Ljutomer pa je pridobila dobrih 65 tisoč evrov. Najugodnejšo ponudbo za izvajanje del je oddal Nograd d.o.o. s Hotize, ki bo dela opravil za nekaj več kot 270 tisoč evrov. S predstavnikom Nograda d.o.o. Petrom Pršo sem v sredo, 25. julija 2018, podpisala pogodbo, dela pa bodo končala do konca novembra letos.

V sklopu investicije se bosta uredila obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov (na vsaki strani regionalne ceste po 425 metrov). Urejena bo tudi javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v Ulico generala Maistra in Ulico Viktorja Kukovca, kateri bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena še dva števca za kolesarje, ki bosta spodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila.

 

Podpis pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture v Babincih

20180620_100619

V sredo, 20. junija 2018, sem z direktorjem družbe Legartis d.o.o. Matjažem Hozjanom podpisala pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Babinci. Projekt zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave in asfaltiranje občinskih cest. Projektno dokumentacijo za ta projekt s je Občina Ljutomer pridobila v letu 2017. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 11. aprila 2018, svojo ponudbo pa sta oddala dva ponudnika. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba Legartis d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, ki je svojo ponudbo podala skupaj s partnerjem GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša skupaj 1.521.048,17 evra, brez DDV. Rok končanja del je do 20. novembra 2018. Za izvedbo projekta je predvideno najetje kredita v višini 500.000,00 evrov. Ob tej priložnosti naprošam vse prebivalce Babincev in uporabnike tamkajšnjih cest, da so v času izgradnje infrastrukture strpni in da upoštevajo postavljeno signalizacijo.

Urejanje komunalne infrastrukture v naselju Juršovka – Kamenščak

Podpis KP Ormož1

V ljutomerskem naselju Juršovka – Kamenščak smo zagotovili številna zemljišča za individualno gradnjo hiš, po fazah pa Občina Ljutomer z izvajalci del ureja prepotrebno komunalno infrastrukturo. Tako smo z urejanjem komunalne infrastrukture pričeli leta 2016, ko sta bila ob cesti B zgrajena kanalizacija in vodovod ter delno javno razsvetljava. V letu 2017 so se nadaljevala dela ob cesti B in bodo končana do konca junija letos. V tej fazi bodo urejeni podporni zidovi, pločniki in javna razsvetljava, v celoti pa se bo asfaltirala cesta v dolžini 210 metrov. V sredo, 16. maja 2018, sem z direktorico Komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisala pogodbo za ureditev komunalne infrastrukture ob cesti C. Investicija zajema izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, dovozne ceste v dolžini 250 metrov, pločnika in opornih zidov. Vrednost investicije je okrog 350 tisoč evrov.

Projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo za naselji Cezanjevci in Branoslavci

This slideshow requires JavaScript.

Izdelana je že projektna dokumentacija. Občina Ljutomer je 24. 10. 2014 v Čakovcu podpisala Sporazum o partnerstvu in začela pripravljati aktivnosti v zvezi s strategijo izvajanja projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo, z akronimom Dobra voda za vse, ki ga je odobril skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 17. 12. 2013. Kot vodilni partner operacije nastopajo Međimurske vode d.o.o. Čakovec, med projektnimi partnerji, pa poleg Občine Ljutomer sodeluje podjetje Hrvatske vode iz Varaždina, Javna ustanova za varstvo narave Međimurska priroda, UNIVERZA V MARIBORU s Filozofsko fakulteto, Ekoremediacijskim centrom (ERM center), Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Križevci, Občina Razkrižje in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer bo s tem projektom pridobila Projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh razpršenih naseljih območja občine Ljutomer, in sicer za naselji Cezanjevci in Branoslavci.

Glasbena šola Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Starost in dotrajanost objekta je začela povzročati tveganja za varnost, zato je potrebno sanirati statično nestabilnost, mehanske neodpornosti objekta, zamenjati okna in vrata ter električne in strojne inštalacije. Zato je bila v novembru 2013 naročena izdelava posnetka geodetskega načrta, izmer na objektu ter posnetek obstoječega stanja, načrt arhitekture, načrt konstrukcije, izdelava geomehanskih preiskav in geomehanskega poročila za objekt. Za projekt se bo, v skladu s smernicami Glasbene šole, izvedla tudi inštalacijska dela, ki se bodo prilagodila predvideni razporeditvi prostorov. Projekt nameravamo prijaviti na primeren javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.