ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS LJUTOMER

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

V okviru projekta Celovita prenova mestnega jedra so bile v celoti prenovljene Postružnikova ulica,  Vrazova ulica, Ivana Kavčiča cesta, Užiška ulica, Zacherlova ulica, Ulici Franca Kovačiča in Ulica ob progi v Ljutomeru, uredil se je Stari trg.

Pločnik Kamenščak.

Krožno križišče regionalne ceste z Babinsko cesto – K2 z izgradnjo kanalizacije in vodovoda, pločnikov s kolesarsko stezo in javne razsvetljave.

Ureditev dovoza in ceste do OŠ Ivan Cankar, pokrita kolesarnica..

Obnova vežice, žarni zid in ureditev območja za raztros pepela ter anonimnih grobov.

Ureditev parka generala Maistra.

Sanacija letnega kopališča.

Oprema za Konjeniški muzej v Ljutomeru.

Kanalizacija v Industrijski coni –  pri Krki.

Komunalna infrastruktura za stanovanjsko cono na Juršovki in izgradnja opornega mostu.

Rekonstrukcija športnega objekta na nogometnem igrišču v Ljutomeru.

Obnova strehe na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Nabava igral na Juršovki.

Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci.

Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru – I. faza.

Nakup opreme za ŠIC Ljutomer.

Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Izgradnja vodovodnega omrežja na Mestnem bregu.

Rekonstrukcija ceste na Juršovki (obstoječe naselje).

Izgradnja brvi v parku generala Maistra.

Ureditev košarkaškega igrišča in skate parka pri ŠIC.

Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v Ul. bratov Pihlar in na Cankarjevi cesti.

V letih od 2015-2019 so nam uspeli naslednji projekti:

Izgradnja pločnika ob regionalni cesti na relaciji Ljutomer – Spodnji Kamenščak ter opornih zidov in javne razsvetljave.

Brv v parku generala Maistra.

Ureditev Juršovke kot območje prijaznega prometa – Investicija je zajemala rekonstrukcijo Kidričeve ulice, Aškerčeve ulice, Jurčičeve ulice in Ulice 9. maja v skupni dolžini 2.092 metrov. V sklopu investicije so se deloma izvedli pločniki, pešpoti, parkirišča, naprave za umirjanje pometa in javna razsvetljava.

Komunalna ureditev Puchove poslovne cone  – I. faza, urejanje zemljišč.

Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka – Kamenščak, I. faza.

Obnova športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer.

Objekt za izvajanje ljubiteljske kulture- Kulkišta.

Posodobitev športnega stadiona v Ljutomeru – tribune.

Izgradnja polnilnic za električne avtomobile.

Ureditev pločnika pri Domu starejših občanov Ljutomer.

Zbirni center Ljutomer – širitev in zagotovitev dodatnega prostora za ločene frakcije, izvedba nadstrešnice na prostem z zbirnimi posodami ter asfaltiranje utrjenih površin okrog objekta.

Obojestranska kolesarska steza skozi mesto Ljutomer, od pošte do sodišča.

Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci in sanacija cest.

Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer (rokometno igrišče).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev pokopališča v Ljutomeru (raztros pepela, temelji za žarne grobove, ograja)

Širitev poslovne cone Ljutomer, 2. faza.

Komunalna ureditev z cestnim omrežjem v novi poslovni coni Ljutomer (za Šparom).

Energetska sanacija vrtca Ljutomer.

Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer.

Energetska sanacija in rekonstrukcija Glasbene šole Ljutomer, sanacija vlage.

Ureditev dvigala za občinsko stavbo.

Rekonstrukcija kanalizacije v Ul. Rajh Nade in na Ormoški.

Prenova Volkmerjeve in Vrtne ulice.

Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru.

Energetska prenova občinske stavbe.

Energetska prenova Mestne hiše Ljutomer.

Energetska prenova Doma kulture Ljutomer z notranjo prenovo opreme.

Energetska prenova Ormoške 22.

Protiprašna zaščita na kasaški stezi Ljutomer.

Ureditev prostorov za mlade (z opremo)-Mladinsko kulturni ceste (bivša Jagoda).

Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav (Razlagova, most).

Rekonstrukcija JP725133 -Juršovka.

Ureditev razsvetljave igrišč v ŠRC Ljutomer (nogomet, tenis).

Ureditev namakanja na igriščih v ŠRC Ljutomer, namestitev reflektorjev in semaforja.

Urejanje avtobusnih postajališč Babinci, Noršinci.

Modernizacija JP725131 Juršovka – Sp. Kamenščak in izgradnja vodovoda.

Rušenje arhiva pri občinski zgradbi.

Ureditev prehoda za pešce pri Gimnaziji Ljutomer.

Izgradnja Pumptracka za ŠIC Ljutomer.

Meteorna kanalizacija iz poslovne cone do Ščavnice.

Demontaža talnih svetilk v Parku I. slovenskega tabora ter demontaža in montaža novih LED svetilk v Razlgovi ulici, Prešernova ulica, Ormoška cesta.(KS)

Ureditev pešpoti od Ljutomera do Podgradja. (KS)

Postavitev košev za smeti in klopi na območju KS Ljutomer. (KS)

Ureditev fontane na Glavnem trgu v Ljutomeru (v teku).

Ureditev ceste na Mestni breg v Ljutomeru (v teku).

Ureditev igrišč pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer (idejna zasnova).

Prizidek vrtca (v izdelavi projektna dokumentacija).