Komunalna infrastruktura Kidričevega naselja

This slideshow requires JavaScript.

Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju je v zaključni fazi.  Izvesti je potrebno še  kanalizacijsko omrežje na kanalu K4, saj zaradi usklajevanja z enim od lastnikov zemljišča ni bilo možno pričeti prej z gradnjo. Izvesti je še potrebno tudi hišne priključke na vodovodnem omrežju.  Ker lastniki  pri nekaterih objektih ne vedo, kje poteka vodovodni priključek, v nekaterih primerih pa so na vodovodne priključke navozili zemljo, ima izvajalec velike težave glede prevezave obstoječih cevi v novi vodovodni jašek. Iz navedenega prevezave hišnih priključkov ne bodo dokončana do 15. 2. 2015. Težave pri izvedbi priključkov pa so tudi nizke temperature.Prenova dotrajane infrastrukture zajema rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.300 m, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v dolžini 2.400 m in meteorne kanalizacije v dolžini 2.100 m ter vse prevezave obstoječih priključkov na novo omrežje. Prav tako se je izvedlo novo prečkanje železniške proge s podvrtanjem zaradi izvedbe fekalne kanalizacije. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom izbran izvajalec Legartis d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 905.511,92 EUR, brez DDV.