NOVINARSKA KONFERENCA O PRORAČUNU OBČINE LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 13.2.2014, smo v županatu Mestne hiše, pripravili novinarsko konferenci na kateri smo predstavili dogajanje okrog proračuna in ključna sporočila.

POSTOPEK
•    Začenjamo z novim postopkom za sprejem proračuna. Prejšnji postopek se je zaključil na zadnji seji občinskega sveta 5. 2. 2014, s tem, ko je bil zavrnjen pred in po javni obravnavi. Po preučitvi poslovniških določil in izrecni oceni državnih organov (mnenje SVLR v prilogi) je jasno, da nadaljevanje starega postopka ni več možno.
•    Predvidevamo, da bomo v naslednjem tednu sklicali izredno sejo in s tem sprožili nov začetek postopka za sprejem proračuna.

VSEBINA
Rok
•    Ta kratek rok je možen le zato, ker ne bomo pripravili povsem novega predloga proračuna. V osnovi bo to isti predlog, torej predlog, ki je bil usklajen, dopolnjen in javno obravnavan v zadnjih treh do štirih mesecih.

Proces priprave predloga
•    Tega procesa, v katerega so se vključile res številne občanke in občani, krajevne skupnosti, obrtniki in gospodarstveniki, javni zavodi, društva in drugi člani naše lokalne skupnosti, ne moremo kar pozabiti kot, da ga ni bilo ali, da nič ne šteje, zgolj zato, ker tega enajst članov občinskega sveta ne želi slišati. To bi bil zelo slab signal in dodatna potrditev vtisa, da se je v Ljutomeru politika postavila nad ljudi.
•    Proračun ni le dokument za potrebe politike, ampak predvsem dogovor lokalne skupnosti o tem, katere dolgoročne cilje želimo uresničiti in na kakšen način bomo izboljšali okolje v katerem živimo. Proračun ni le zgolj pogovor in hitri sklep o tem, kako čim prej porabiti javna sredstva.
•    Zato je pomembno, da ga pripravimo v sozvočju s potrebami okolja in ljudi, ki živijo v njem. V predlogu odloka so zajete številne pomembne naloge, ki jih lahko uresničimo še letos.

Spremembe predloga
Ponovno smo prisluhnili željam svetnikov
•    Na zadnji seji so svetniki, ki nasprotujejo  predlogu proračuna podali stališče in zahtevo, da se dodatno znižajo stroški občinske uprave, se najdejo, kot temu pravijo, rezerve in se ne gre v zadolževanje, kot je bilo predlagano – v višini 2 milijona EUR, ampak se le-to opravi v letu 2015, po volitvah.
•    Naj ob tem še dodamo, da projekti, za katere se predlaga zadolževanje, prinesejo nazaj več nepovratnih sredstev kot je znesek zadolževanja.

1.    Preučili smo vse možnosti za znižanje stroškov in že spremenili predlog v tej smeri, torej konkretno:
    zraven, letno že cca. 80 tisoč evrov nižjih stroškov delovanja občinske uprave v primerjavi z letom 2009, smo našli pot za dodatno znižanje v vrednosti cca 25 tisoč evrov v prihodnjem letu;
    člani občinskega sveta, ki podpirajo predlog proračuna, pa so dali pobudo, da se znižajo sredstva za delovanje političnih strank oziroma sistema, in sicer za cca 25 tisoč evrov v prihodnjem letu – v zvezi s tem je nastal tudi predlog spremembe pravilnika, na podlagi katerega se deli denar političnim strankam in bo obravnavan na naslednji seji občinskega sveta. Vendar tudi ta sprememba pravilnika potrebuje soglasje svetnikov, tudi tistih, ki nasprotujejo predlogu proračuna.

2.    Posegli smo po možnosti za bolj ugoden razpis za nepovratna sredstva pri izgradnji kanalizacije na Kamenščaku, s pomočjo katerega se vrednost sredstev, ki jih mora zagotoviti občina, zniža iz 600 tisoč EUR na 277 tisoč EUR.

Tako spremenjen predlog (nižji stroški za upravo in politiko, bolj ugoden razpis za nepovratna sredstva), določene korekcije glede na znano stanje (prej oceana realizacije) zniža predlagano zadolževanje iz cca. 2,1 milijona EUR na cca. 1,1 milijona EUR in omogoči občini, da pridobi cca. 1,5  milijona EUR nepovratnih sredstev.

3.    Pripravili smo tudi seznam investicij, pri katerih ne bi dodatno ogrožali življenja ali izgubili določena nepovratna sredstva, če bi jih prestavili v prihodnje leto.
Na ta način bi znižali zadolževanje na 1,1 milijona EUR. Ta možnost je bila 11. 2. 2014 predstavljena tudi predsednikom in članom sveta krajevnih skupnosti, s katerimi smo skozi javno razpravo dopolnjevali in usklajevali predlog proračuna. Predlog, da bi krajšali seznam projektov, ki potrebujejo zadolževanje, je bil torej zavrnjen, zato ga ne bomo podali naprej v tej obliki, ampak kot zapisano zgoraj v točki 2.

PRIČAKOVANJA
•    Predlog proračuna se približuje zahtevam z zadnje seje, znižuje zadolževanje, dodatno niža stroške, a še vedno omogoča pridobitev več nepovratnih sredstev kot je vrednost zadolževanja ter omogoča, da se izpeljejo pomembni projekti za varnost ljudi in kakovost življenja v lokalnem okolju.

•    Zelo jasne zahteve s strani krajevnih skupnosti in drugih deležnikov so prav tako pomembne in jih je potrebno upoštevati pri odločanju, saj proračun ni le dokument za potrebe politike, ampak predvsem dogovor lokalne skupnosti o tem katere dolgoročne cilje želimo uresničiti in na kakšen način bomo izboljšali okolje v katerem živimo,

•    So pa trije razlogi za negotovost, saj smo po eni strani že imeli na mizi vse variante – predlog brez zadolževanja, potem predlog z več zadolževanja in predlog z manj zadolževanja. Svetniki, ki nasprotujejo sedanjemu predlogu proračuna, bi lahko izbrali katerega koli od teh predlogov, pa se žal niso odločili za nobenega.

•    Obenem pa so v času seje, še preden se začela razprava o proračunu, preko medijev sporočili, da predlog proračuna ne bo sprejet.

•    Ne moti jih tudi, da se s sprejetjem dokumenta odlaša že več mesecev in so s tem ogroženi določeni projekti, pridobivanje nepovratnih sredstev in izvedba Sistema C, ki lahko občino zelo drago stane, v kolikor se ne izpelje pravilno in pravočasno.

•    Zato smo zadržani v pričakovanjih, vendar poskušamo ponuditi kompromis, približati se njihovim zahtevam in doseči soglasje, da lahko prestavimo pogovor o  načrtih v izvedbo načrtov.

POSLEDICE ZAVLAČEVANJA IN NESPREJETJA PRORAČUNA
•    Vse do sprejetja proračuna je delovanje občine omejeno; ni možno zaključiti investicij ali pričeti z novimi, ni možno razpisati sredstev za delovanje društev, posledice pa se že čutijo v zavodih in pri storitvah za občanke in občane.

•    Kot posledica pa obstaja tudi nevarnost, da bomo ob cca 2 milijona nepovratnih sredstev ter ob nova delovna mesta, v kolikor v tem mesecu ne pričnemo z ureditvijo Puchove poslovne cone in s prijavo na sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja na Kamenščaku.

•    Obstaja pa velik problem v zvezi s projektom Sistema C, kjer zaradi nezmožnosti plačevanja opravljenih del in nadaljnih postopkov projekta ogrožamo predvidene roke za zaključek projekta, ki jih moramo doseči, če želimo počrpati več deset milijonov evrov evropskih sredstev oziroma preprečiti vračanje že prejetega in porabljenega denarja.