OBVESTILO O ODSTOPU – SISTEM C

ŽUPANJA

Številka: 032-20/2014-180
Datum:   25. 2. 2014

Spoštovani gospod minister Dejan Židan,
spoštovani župani občin soinvestitoric,
spoštovani svetnici in svetniki občinskega sveta,
spoštovani partnerji in izvajalci projekta,

Občina Ljutomer še vedno nima veljavnega proračuna za leto 2014 in posledično nima zakonske podlage, da izplačuje evropska, državna in lastna sredstva za dela na projektu Sistem C, ki se izvajajo na območju Občine Ljutomer. Če bi imeli veljaven proračun, bi lahko odobrena sredstva pravočasno nakazovali izvajalcem ter nemoteno zaključili projekt, saj je najzahtevnejši del (projektna dokumentacija, premoženjsko pravne zadeve, sklenjene služnostne pogodbe, pridobljene stavbne pravice, pridobljena vsa gradbena dovoljenja, inženiring, strokovni nadzor, razpisni postopki, izbrani izvajalci – razen za vodne vire, ki je v postopku izbire izvajalca) že za nami.

Vendar, kot smo že več mesecev opozarjali partnerje projekta, ministrstvo za kmetijstvo in okolje (zadnje opozorilo v prilogi), občinske svetnike, izvajalce, medije in širšo javnost, se zaradi odklanjanja obravnave in sprejemanja proračuna s strani politične večine v občinskem svetu, ogroža pravočasni zaključek tega projekta. Obenem pa se postavlja izvajalce projekta v zelo neugoden finančni položaj, saj smo kot občina Ljutomer prisiljeni, da ponovno obujamo prakso, ki smo jo izkoreninili po prejšnjem mandatu – obveznosti do dobaviteljev od takrat naprej plačujemo v roku, vsaj do danes.

Ravnali smo kot odgovoren gospodar
Čeprav smo do zadnjega ravnali kot odgovoren gospodar in pravočasno opozarjali o težavah, smo žal prispeli do točke, da v danih razmerah ne moremo več izvajati dolžnosti nosilne občine.

Glede na to, da se je med petkovo razpravo na občinskem svetu potrdila namera politične večine, da nadaljuje s taktikami zavlačevanja, nam v dobro projekta, zato ni preostala druga možnost, kot da se umaknemo iz vloge nosilne občine in prepustimo to nalogo občini, ki ima veljavni proračun in bo rebalans proračuna lahko s politično večino na hitro uskladila za potrebe vodenja projekta.

Za nosilno občino se seveda tudi spodobi, da ima v rokah vse ključne vzvode, torej, da projekt tudi koordinira in neposredno sodeluje s profesionalnim vodjo projekta, ki že nekaj let vodi načrtovanje in izvedbo vseh nalog. Zato sem tudi odstopila iz vloge koordinatorice projekta Sistema C, ki smo ga v zadnjih treh letih premaknili iz usklajene ideje v fazo končne izvedbe.

Projekt Sistem C uspešno napredoval do danes
Uspešno smo zaključili projektne rešitve, izpeljali vse potrebne razpise (razen za vodne vire, ki je v postopku izbire izvajalca) in začeli z gradbenimi deli na terenu (podpisane štiri izvajalske pogodbe od predvidenih petih). Na občinski upravi je profesionalnega vodja projekta podpirala ekipa sodelavk in sodelavcev. Prav tako so v veliko pomoč bili strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, sodelavci občin soinvestitoric ter profesionalnost izvajalcev.

Vsem naštetim, kot tudi ministroma Bogoviču in Žerjavu v prejšnji vladi, kot ministru Židanu v sedanji ter seveda županom občin soinvestitoric, gre velika zahvala za dobro opravljeno delo in podporo.

To je že drugi večji razvojni projekt, ki ga politična večina poskuša ustaviti
Žal mi je, da po toliko vloženega truda in tako dolgi skupaj prehojeni poti, sedaj moramo občine soinvestitorice pustiti na cedilu, seveda v smislu vodenja projekta. Vendar ne moremo dovoliti, da nam politična večina v občinskem svetu uniči že drugi veliki razvojni projekt, na podoben način, torej z zavlačevanjem odločanja do te točke, da zadeve same odmrejo.

Nevarnosti še ni konec. Breme zalaganja sredstev bo padlo na občine soinvestitorice
Seveda pa po štirih letih usmerjanja in vodenja projekta iz občine Ljutomer, zahteva sprememba nosilne občine prav tako veliko naporov in hitrega odzivanja, če ne želimo, da pridemo v dodatne zamude.

Vsekakor bomo tudi pri reševanje teh težav pomagali po najboljših močeh, saj želimo, da občanke in občani dobijo nov vodovod in da pri njegovi izgradnji skupaj počrpamo evropska sredstva, predvidena za ta namen.

Občina Ljutomer sicer brez veljavnega proračuna v letu 2014 ne more zagotavljati dobrih 200 tisoč evrov sredstev iz naslova lastne udeležbe na projektu ter za financiranje deleža plače vodje projekta in ostalih sodelavcev, ki jih vodja projekta potrebuje za kvalitetno delovanje. Z nepotrebnim zavlačevanjem pri sprejetju proračuna tako žal občinam, ki imajo sprejet proračun, hkrati nalagamo breme zalaganja omenjenih sredstev, kar je zelo neugodno in nekorektno do njih.

S tem bo nastopilo še eno stanje zoper katerega smo dolgo opozarjali občinske svetnike politične večine.

Evropska sredstva vračamo na MKO, da se lahko čim prej izplačajo izvajalci
Absolutno pa želimo, da se čim prej poplačajo izvajalci del, zato smo pripravljeni sredstva, ki jih sedaj ne moremo izplačati, ker nimamo zakonske podlage, vrniti na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, ki lahko po našem mnenju opravi ta izplačila neposredno, saj država ima sprejet proračun in ta sredstva po mnenju Ministrstva za finance RS obravnava namensko. Upamo, da bo ministrstvo poiskalo rešitev čim prej in s tem pot za neposredno izplačilo izvajalcem.

Zato sem oba odstopa javno izrazila na petkovi seji in ju podajam tudi pisno s to izjavo ter v nadaljevanju navajam okoliščine, ki jih velja imeti v mislih ob presojanju stanja, preteklosti in prihodnosti tega zgodovinskega projekta.

OKOLIŠČINE POTEKA SPREJEMANJA PRORAČUNA

Priprava in usklajevanje proračuna poteka že 5 mesecev
Za nami je namreč 5 mesecev priprav, pogovorov, razprav in usklajevanj proračuna. V tem času smo o predlogu proračuna govorili na več kot 23 sestankih z občankami in občani, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, društvi in drugimi deležniki v lokalnem okolju. Ob koncu sestankov in usklajevanj se je predlog občutno izboljšal.

Vanj smo vključili 12 dodatnih pobud po krajih in 7 pomembnih projektov za varovanje življenj in premoženja (vrtec, glasbena šola, pločnik nevarnem odseku, ki je žal že terjal smrtno žrtev in drugi projekti), za katere smo predlagali zadolževanje med 1 in 2 milijona evrov (odvisno od izvedbenih možnosti), ki obenem omogoči pridobivanje skoraj 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Predvsem pa smo dosegli visoko enotnost znotraj lokalnega okolja, da kot skupnost želimo in potrebujemo te projekte. Tako je nastal predlog, ki smo ga predali v roke občinskemu svetu, saj je občinski svet tisti, ki lahko predlog dopolnjuje in ga v končni instanci sprejme.

Nekajkrat smo se v teh mesecih usklajevali tudi s političnimi strankami večine v občinskem svetu, ki pa niso želele aktivno sodelovati v teh večmesečnih postopkih.

Edino politične stranke večine, ki imajo večino v občinskem svetu, niso ne usklajene, ne pripravljene opraviti svojega dela
Za sejo, kjer se je obravnaval dopolnjen predlog proračuna (5.2.2014), namreč niso vložile niti enega amandmaja, kar bi lahko storile po poslovniku ali sodelovale na javni predstavitvi že tretjega predloga, ki je nastal na njihovo zahtevo.

Vsi trije predlogi so si v grobem podobni, v podrobnostih pa so ponujali možnosti, ki so jih politične stranke večine sproti zagovarjale, torej več zadolževanja, manj zadolževanja, celo brez zadolževanja, ki bi sicer prineslo več nepovratnih sredstev, kot sama vrednost zadolževanja.

Edina posledica njihovega ravnanja, je zamikanje vsebinske obravnave in dopolnjevanje predloga na seji občinskega sveta ter zamik odločanja o njem. In tako smo prispeli do petka, 21. februarja 2014, do izredne seje občinskega sveta, kjer je iz razprave postalo povsem jasno, da se razmišljanja in stališča politične večine niso spremenila.

Spremenilo se je le to, da so sedaj sami potrdili namen svojega delovanja – zamik sprejetja proračuna, saj so prvič po petih mesecih napovedali amandmaje in začetek dela na spreminjanju ter sprejemanju predloga, kot je to njihova naloga in dolžnost.

Škoda, oziroma “zmaga”, je narejena, proračuna še vedno ni, projekt Sistem C pa se po nepotrebnem ogroža naprej
Vendar škoda, oziroma kot sami pravijo “zmaga”, je narejena. Proračuna za leto 2014 ne bo vsaj še en mesec in v tem času občina nima zakonske podlage, da izplača evropska, državna in lastna sredstva izvajalcem na projektu Sistem C, ki dela izvajajo na območju Občine Ljutomer, sodelujoče občine na projektu pa morajo nujno izbrati nov sedež projekta ter prenesti vse posle, pogodbe in sodelavce na novo nosilno občino ter obenem, do sprejema proračuna Občine Ljutomer, zalagati  finančna sredstva, ki so v projektu določene kot lastni delež Občine Ljutomer (za leto 2014 je predvideno dobrih 200.000 EUR). Vse to zahteva dodaten čas, medtem, ko se okno za črpanje evropskih sredstev zapira.

Ogrožajo se tudi številni občinski projekti
Podobno velja za predlagane projekte v občini, ki bi omogočili otrokom, da ne obiskujejo varstva in pouka v vlažnih in nevarnih objektih, ampak v novem vrtcu in novih prostorih glasbene šole, ki bi zavarovali nevaren odsek ceste s pločnikom, ki bi iz neurejenega zemljišča ustvarili poslovno cono in omogočili nove zaposlitve ter projekte, s katerimi z 272 tisoč evrov lastne udeležbe pridobimo več kot 1,5 milijona nepovratnih sredstev.

Argumentov, zakaj so ti projekti slabi, nismo slišali, so pa pisno izražene želje političnih strank, da se del naštetih investicij raje izvaja v novem mandatu, čeprav bi lahko že vse našteto gradili in ustvarjali že danes.

To so zatorej ”zmage”, ki lahko razveselijo res specifično vrsto ljudi, medtem, vse ostale, ki s srcem živimo, delamo in ustvarjamo v lokalnem okolju, na dolgi rok pretvarjajo v poražence, če bi seveda to kot ljudje na dolgi rok dovolili.

Zato bom raje sklenila te vtise z mislimi usmerjenimi na prave naslove – zahvalila bi se vsem občankam in občanom, predsednikom in članom krajevnih skupnosti, društvom in zavodom, ki so si vedno znova vzeli čas za pogovor o predvidenih investicijah, projektu Sistem C, proračunu in drugih zamislih ter vedno znova premogli energijo za nove ideje in pobude. To je prava pot, po kateri bomo nadaljevali in skupaj prišli do pravih zmag, ki nas krepijo kot skupnost.

Mag. Olga Karba,
županja Občine Ljutomer

V vednost:
–    vsem strokovnim sodelavcem na projektu,
–    predsednikom in članom sveta krajevnih skupnosti v občini Ljutomer,
–    direktorjem in ravnateljem javnih zavodov Občine Ljutomer,
–    gospodu Francu Bogoviču, Koprivnica 39/a, Koprivnica,
–    gospodu Radovanu Žerjavu, Ravenska ulica 15, Krog, Murska Sobota,
–    medijem;