OPPN za nov prizidek ljutomerskega obrata Krka d.d.

This slideshow requires JavaScript.

Osnutek sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (Krka) je pripravljen. Predstavniki Krke so v postopku pridobivanja soglasja lastnika, zaradi spreminjanja meje območja OPPN. Družba Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto ima namreč v načrtu gradnjo prizidka na severno-zahodni strani obstoječega kompleksa, neposredno ob centralnem objektu. Gradnja prizidka je načrtovana na zemljišču s parc. št. 1082/3 in 1086 k.o. Ljutomer. Prizidek bi naj bil zgrajen do meseca maja 2015.