Rekonstrukcija dela LC 223200 Stročja vas – Podgradje, v naselju Stročja vas

This slideshow requires JavaScript.

Projekt je obsegal širitev enega ali obeh robov vozišča in nadgradnjo obstoječega zgornjega ustroja z novim, ureditev ceste v odsekih s primerno podporno konstrukcijo, asfaltno ureditev vozišča, rešitev in obnovo odvodnjavanja, ureditev enostranskega pločnika, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče. Dolžina rekonstruirane obstoječe ceste znaša 605 m, dolžina pločnika pa 644 m. Občina Ljutomer je 2011 investicijo prijavila na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloga je bila ugodno rešena  in pridobljena so bila sofinancerska sredstva v višini 85% od upravičenih stroškov projekta. Vrednost projekta je znašala 312.462,41 EUR.