Podpisana pogodba za izdelavo dokumentacije za Sistem C

V sredo, 2. 11. 2011, sem podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije vodnih virov s pripadajočimi objekti ter transportnih vodovodov – SISTEM C.

Na podlagi javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbrana skupna ponudba naslednjih ponudnikov:

 • Institut za ekološki inženiring d.o.o.,
 • Vodnar d.o.o.,
 • Atrij gradbeni inženiring d.o.o.,
 • Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
 • ter Hidroinženiring d.o.o..

 

V sklopu pogodbe bodo opravljena naslednja strokovna dela:

 1. izdelava posnetka obstoječega stanja na trasah, ki so predmet projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«,
 2. izdelava koncepta »Oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja – Sistem C«
 3. izdelava hidravličnega izračuna obstoječega vodovodnega omrežja, umerjanje z dejanskim stanjem ter izdelavo hidravličnega izračuna za projektirano (končno) stanje vodovodnega sistema,
 4. izdelava hidravličnega izračuna za faznost izgradnje,
 5. izdelava – vzpostavitev katastra obstoječe gospodarske javne infrastrukture (tam, kjer to ni vzpostavljeno), vključno z nabavo primerne programske opreme ter predajo katastra v celoti (vključno z omrežjem, kjer ta že obstaja) naročniku (cca. 406 km),
 6. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije transportnih vodovodov (cca. 35 km),
 7. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije sistema za obdelavo vode na vodnem viru Mota,
 8. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije sistema za obdelavo vode na vodnem viru Podgrad–Segovci,
 9. izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije sistema za obdelavo vode na vodnem viru Lukavci,
 10. izdelava poenotenih popisov del,
 11. pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev,
 12. pridobitev vseh potrebnih soglasij ter
 13. pridobitev vseh gradbenih dovoljenj.

Pogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 735.700,57 EUR brez DDV oziroma 882.840,68 EUR z DDV.

Rok dokončanja del je 180 dni po sklenitvi pogodbe.