Trajnostni promerni načrt – pilotni projekt Občine Ljutomer

V sredo, 28. septembra 2011, je potekal sestanek na katerem smo obravnavali analizo stanja na področju prometa v občini Ljutomer, ki je bila izdelana v okviru priprave Trajnostnega prometnega načrta za občino Ljutomer (v nadaljevanju TPN).

Analiza povzema izhodiščno stanje in nabor ključnih izzivov, ki bodo izhodišče za izbor ukrepov strategije, na podlagi katere bo v nadaljnjih fazah priprave in izvajanja ukrepov TPN omogočeno ocenjevanje napredka.

TPN se izdeluje kot pilotni projekt za primer manjšega mesta, izkušnje, pridobljene pri njegovi izdelavi, pa bodo uporabljene pri izdelavi tehničnih smernic za pripravo mestnih prometnih načrtov.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Izdelava mestnih prometnih načrtov, ki je del aktivnosti Ministrstva za promet na področju integracije javnega potniškega prometa (projekt Integrirani javni potniški promet ‐ IJPP).

Cilj projekta je izdelana zakonska podlaga in predpisana metodologija za izdelavo mestnih prometnih načrtov. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kordinator projekta je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, partnerja sta Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo in Biro Pomlad, podizvajalci pa Edinburgh Napier University ‐ Transport Research Institute, Logiteh in Rdeči oblak.