Pogodba za prometno ureditev Juršovke podpisana

This slideshow requires JavaScript.

Danes smo v županatu Mestne hiše  podpisali pogodbo za ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa. V letu 2014 in 2015 je potekala rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Prenova dotrajane infrastrukture je zajemala rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.300 m, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v dolžini 2.400 m in meteorne kanalizacije v dolžini 2.100 m ter vse prevezave obstoječih priključkov na novo omrežje. V okviru projekta prometne ureditve se bo uredila cesta v dolžini 2.092 metrov. Uredil se bo nov pločnik, izvedla rekonstrukcija javne razsvetljave, zgradili oporni zidovi in izvedle zasaditve ter uredilo odvodnjavanje.