Ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Cesta do Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomer je bila zaradi prevozov otrok v šolo in same konstrukcije cestišča zelo obremenjena in je predstavlja nevarnost za otoke, ki so hodili peš v šolo. Potrebno je bilo zagotoviti varen dostop otrok v šolo. V letu 2014 se je izvedla rekonstrukcija ceste z izgradnjo novega pločnika in krožišča. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen je nov pločnik širine 1,50 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se je na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija.  Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 1.150,00 evrov, brez DDV. V letu 2015 se bo uredila tudi javna razsvetljava in pokrita kolesarnica.