PODPISALI POGODBO ZA KOMUNALNO UREDITEV PUCHOVE POSLOVNE CONE

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 4. junija 2014, sem v županatu Mestne hiše podpisala pogodbo za komunalno ureditev Puchove poslovne cone. Z investicijo bo v prvi fazi v Puchovi poslovni coni urejenih 6,5 ha stavbnih zemljišč. Zgrajena bo cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 436,50 m in javna razsvetljava v dolžini 594,90 m (14 kandelabrov). Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika je Občina Ljutomer izdala dne 16. 5. 2014. Izvajalec del je NOGRAD d.o.o.. Vrednost del znaša 390.360 evrov, brez DDV. Rok končanja del je najpozneje do 15. 9. 2014. Občina Ljutomer je projekt konec decembra 2012 prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Sofinancerska sredstva je možno pridobiti v višini do 85 % vrednosti upravičenih stroškov oz. največ do zneska 507.865,00 evrov.

S tem se bodo uredila zemljišča za potencialna podjetja, ki bodo želela v Ljutomeru delovati in posledično ustvarjati delovna mesta.