Sekundarno kanalizacijsko omrežje Pristava

This slideshow requires JavaScript.

Na podlagi javnega razpisa z dne 23. 4. 2013, objavljenega na Portalu javnih naročil pod oznako JN4650/2013, je bila 12. 7. 2013 z izbranim ponudnikom LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, podpisana Pogodba za izgradnjo Sekundarne fekalne kanalizacije Pristava, št. 430-11/2013-431-JR-GD/3-33.
Pogodben vrednost je znašala 244.172,49 EUR (brez DDV), rok za dokončanje del je bil 20. 9. 2013. Zaradi neugodnih geomehanskih razmer in posledično temu več del na izkopih in zasipih kanalov je bil 20. 9. 2013 sklenjen Aneks št. 1 k osnovni pogodbi za več del v višini 10.499,42 EUR ter z rokom podaljšanja del do 31. 10. 2013. Skupna vrednost del  znaša tako 254.671,91 EUR.
V sklopu investicije se je izgradilo 2088 m gravitacijske kanalizacije ter 56 hišnih priključkov. Z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije je naselje Pristava opremljeno s kanalizacijskim sistemom, odpadne vode iz naselja pa se bodo očistile na čistilni napravi Ljutomer.