Obisk ministrice za okolje in prostor

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 25.2.2015, sem se sestala z ministrico za okolje in prostor ga. Ireno Majcen. Glede na to, da čakamo podpis nekaterih pogodb in aneksov pri sistemu C s strani MOP, na nekatere več kot pol leta, smo že v januarju prosili ministrico za sprejem. Kljub temu, da smo partner na projektu nam termina niso sporočili. Pri urejanju termina je priskočil na pomoč g. Klemenčič, ki je povedal, da mu je pri tem pomagal poslanec g. Jurša za kar jima gre zahvala.

Ministrica je zagotovila, da bodo kmalu pripravljene pogodbe in aneksi na katere čakamo žal res že predolgo a sedaj je sprejet rebalans državnega proračuna tako, da upam, da se bo premaknilo. Pogovarjala sem se tudi z novo vodjo projekta ga. Križanc na MOP, ki je prav tako obljubila, da se bo potrudila pripraviti vse potrebno.

Ministrica je povedala, da ne more nič obljubiti v zvezi z odprtimi obveznostmi vodnega sklada, občine smo namreč založile več kot 1 mio EUR za pridobitev služnosti sicer ne bi dobili gradbenega dovoljenja in se projekt sploh ne bi mogel začeti, napotila pa nas je na g. Behina in upam, da bomo občine kmalu dobile svoj denar nazaj in se bo zavzela tudi za to saj spada vodni sklad pod MOP.

Izgradnja pločnika na Kamenščak

This slideshow requires JavaScript.

Izgradnja 750 m dolgega odseka pločnika, v širini 1,6 m, sočasno s katerim se gradi tudi javna razsvetljava kljub zelo zahtevni gradnji, lepo napreduje. Dela so se pričela v mesecu oktobru 2014 in bodo končana aprila 2015. Hvala vsem za potrpežljivost. Pogodbena vrednost del znaša 541.228,19 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

Pričela se je gradnja vrtca v Cezanjevcih

This slideshow requires JavaScript.

V preteklih dneh se je po vseh pridobljenih dovoljenjih začelo z izgradnjo dolgo pričakovanega vrtca v Cezanjevcih. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. V začetku letošnjaga leta je prav tako bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca. Zaradi nevzdržnih razmer na obstoječi lokaciji, je občina skupaj s krajevno skupnostjo in krajani pristopila k načrtovanju in izvedbi novogradnje vrtca v Cezanjevcih. Tako je junija 2013 začel veljati Občinski prostorski načrti, mesec dni pozneje je bila izdelana idejna zasnova za novo šolo in vrtec ter predstavljena na zboru krajanov v januarju 2014. Letos je bila naročena in izdelana tudi projektna dokumentacija PGD in projektna dokumentacija PZI. Izdelovalec navedene dokumentacije je bila družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora. Stroški dokumentacije so znašali skupaj 42.156,80 EUR z DDV. Stroški geotehničnega elaborata, geodetskega načrta in spremembe bonitete zemljišč so znašali skupaj 8.623,82 EUR z DDV. Stroški izdelave projektne dokumentacije za nizkonapetostni elektro priključek so znašali 1.361,47 EUR z DDV. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil dne 25. 7. 2014. Svoje ponudbe je oddalo osem ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja Radgona. Pogodbena vrednost del znaša 1.597.549,04 EUR z DDV. Pogodba z izvajalcem del je bila podpisana dne 3. 10. 2014, Izgradnja vrtca je predvidena v roku 270 koledarskih dni. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora bodo znašali 13.054,00 EUR z DDV. Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacija varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 2.380,22 EUR z DDV, izvajalec bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci. V letošnjem letu so bili izvedeni tudi odkupi potrebnih zemljišč na novi lokaciji, stroški kupnin so znašali skupaj 43.016,00 EUR. Glede na število otrok je dogovor o pet oddelčnem vrtcu. Investicija se bo nadaljevala v letu 2016 in 2017 s predvideno gradnja osnovne šole in telovadnice.

Občina Ljutomer med dvanajstimi najbolj razvojno prodornimi občinami v Sloveniji

This slideshow requires JavaScript.

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že četrto leto išče razvojno najbolj prodorno občino, je znanih dvanajst finalistk iz štirih regij. To so: Kranj, Piran, Šempeter-Vrtojba, Kostel, Ljubljana, Šentrupert, Kozje, Slovenske Konjice, Velenje, Ljutomer, Murska Sobota in Turnišče. V raziskavo je vključenih 51 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti z osmih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski  standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti.Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave in s tem lokalne kvalitete življenja. V širšem smislu tako meri na vsakega državljana – želi ga osveščati in tako razvijati v bolj kritičnega volivca. Nagrado Zlati kamen se tako podeljuje tisti občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Iskrena hvala vsem občankam in občanom za dobro opravljeno delo. Verjamem, da bomo odlično sodelali tudi v prihodnje!

Ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Dela na Cankarjevi cesti so se pričela v mesecu septembru 2014. Končanje del je bilo predvideno za mesec december 2014, vendar zaradi zimskih razmer ni bilo mogoče izvesti talne prometne signalizacije in zaključnih del. Investicija bo končana predvidoma v mesecu marcu 2015.V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen je nov pločnik širine 1,50 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se je na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija. Takoj po sprejetju proračuna za leto 2014 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV. Kot najugodnejši ponudnik gradbenih del je bilo izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 1.150,00 evrov, brez DDV.

Proračun za leto 2015 sprejet

This slideshow requires JavaScript.

Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji 3. redni seji 10. 2. 2015 potrdil dopolnjen predlog proračuna za leto 2015.
Sprejeti proračun nadaljuje zasledovanje enakomernosti razvoja celotne občine ter ohranja za 3,26 milijonov sredstev namenjenih občanom, društvom in drugim organiziranim skupinam, ki s svojim kulturnim ustvarjanjem, športnim udejstvovanjem, pravilnim odnosom do naravne in kulturne dediščine ter drugimi pomembnimi dejavnostmi močno bogatijo skupnost. Ohranja se tudi možnost vključevanja nezaposlenih v javna dela in ukrepi za spodbujanje vračanja mladih strokovnjakov v občino.
Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v osnovi ostaja nespremenjena, zato ne bo dodatnega obremenjevanja občanov ter gospodarstva.
Vse te pomembne zaveze ostajajo navkljub dejstvu, da se sredstva s strani države predvidoma znižujejo za 300 tisoč EUR.

S sprejetjem proračuna je zagotovljeno tudi nadaljnjo izvajanje in dokončanje velikih investicij kot je prenova infrastrukture na Jurševki, pločnik na Kamenščak, izgradnja vrtca Cezanjevci, Puchova poslovna cona ter zaključek vodovodnega omrežja sistema C. Vzporedno pa se že pripravljajo projekti za pridobitev čim večjega deleža nepovratnih sredstev.

V proračunu so tudi zagotovljena sredstva v višini 30 tisoč EUR, ki so namenjena gospodarstvu oziroma pospeševanju razvoja malega gospodarstva. S pomočjo in podporo Obrtno-podjetniškega strateškega se pripravljajo tudi ukrepi za pomoč mladim pri razvijanju njihovih podjetniških idej ter podjetnikom in obrtnikom pri dodatnem strokovnem usposabljanju.

Ker je občina tik pred začetkom priprave razvojne strategije, s katero bodo vzpostavljene usmeritve, ki omogočajo razvoj tudi v sklopu nove evropske finančne perspektive do leta 2020, je pomembno imeti jasne skupne cilje in sprejemati usmeritve v sozvočju z vsemi občani, krajevnimi skupnostmi ter gospodarstvom.

Tako bo občina tudi v prihodnje stremela k ohranjanju dostojanstvenega odnosa do vseh občanov, s čimer bo upravičila njihovo zaupanje in si prizadevala, da jih bo čim več vključenih v življenje in delovanje občine. To velja za načelna vprašanja, kot tudi zelo konkretne pogovore o novih investicijah in drugih potrebah skupnosti, po načelu realnih možnosti, saj občina ne pristaja na nerealne obljube, ker to ni primeren princip delovanja, ampak na načrte za katerimi lahko vsi skupaj stojimo.

Prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 6. februarja 2015, smo ob slovenskem kulturnem prazniku, v Domu kulture Ljutomer pripravili prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj. Slavnostni govornik na prireditvi je bil pisatelj Vlado Žabot, kulturni program »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)« je izvedla Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Miklošičevo nagrado za leto 2015 je prejel Ljutomerski oktet Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer za 50 let neprekinjenega uspešnega delovanja in negovanja pevske tradicije ter promocije Prlekije doma in po svetu. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejel Jožef Nemec iz Sp. Kamenščaka za več kot 55-letno uspešno  delovanje v pihalnih orkestrih v Ljutomeru in širše.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejela Anita Sovič s Cvena za tvorno in uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je posthumno prejela Slavica Kolbl za delovanje na področju foklorne dejavnosti.

Še enkrat iskrene čestitke nagrajencu in vsem dobitnikom priznanj.