Otvoritev drsališča in prižig prazničnih lučk

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 8. decembra 2014, smo v Ljutomeru slovesno prižgali praznične lučke ter odprli tudi drsališče, ki bo skrbelo za dodatno praznično ponudbo sredi Glavnega trga v Ljutomeru. Drsališče je odprto vsak dan od 10. do 22. ure, uporaba je brezplačna, cena izposoje drsalk za 2 uri pa znaša 1 evro.

V Ljutomeru smo se srečale slovenske županje

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 3. decembra 2014, je v županatu Mestne hiše, potekalo prvo srečanje županj Slovenije. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj med županjami in ženskami na položajih ter oblikovanju podpornega okolja za večjo udeležbo žensk v lokalni politiki. Hvala Jasmini Vidmar, sekretarki SOS za soorganizacijo in vsem kolegicam županjam za prijetno druženje, še posebej častnima gostjama gospe Viki Potočnik in gospe Veri Koželj.

Ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu projekta se bo izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen bo nov pločnik širine 1,50 m. Investicija zajema tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se bo na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija. Takoj po sprejetju proračuna za leto 2014 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV. Kot najugodnejši ponudnik gradbenih del je bilo izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Dela bodo zaključena v mesecu decembru 2014. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo izvaja Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 1.150,00 evrov, brez DDV.

Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Ureditev nove poslovne cone omogoča podjetjem, da širijo oziroma vzpostavijo svojo dejavnost v Ljutomeru ter posledično lažje ustvarijo nova delovna mesta v občini. Z investicijo bo v prvi fazi v Puchovi poslovni coni urejenih 6,5 ha stavbnih zemljišč. Zgrajena bo cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 436,50 m in javna razsvetljava v dolžini 594,90 m (14 kandelabrov). Vrednost del po pogodbi znaša 390.360 EUR, brez DDV. Glede na poznejši pristop k izvedbi del in slabe vremenske razmere znaša novi rok končanja del do konca maja 2015. Projekt je bil konec decembra 2012 prijavljen za sofinanciranje v sklopu Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, sofinancerska sredstva pa je možno pridobiti v višini do 85 % vrednosti upravičenih stroškov oz. največ do zneska 507.865,00 EUR. Dela so se pričela izvajati konec avgusta 2014. Sočasno z gradbenimi deli se izvajajo tudi arheološke raziskave.

Izgradnja pločnika na Kamenščak

This slideshow requires JavaScript.

Dela so se pričela izvajati oktobra 2014. V projektu gre za izgradnjo 750 m dolgega odseka pločnika, v širini 1,6 m, ob regionalni cesti R3-173, sočasno s katerim se bo zgradila tudi javna razsvetljava. Dela se bodo končala v roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe oz. v mesecu januarju 2015, razen, če ne bo možno izvesti asfalterskih del. Pogodbena vrednost del znaša 541.228,19 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

Ureditev Športno-rekreacijskega centra Ljutomer – kopališče

This slideshow requires JavaScript.

V letu 2014 bo izvedena ureditev prostora na južni strani letnega kopališča. Obstoječe gozdna površina, ki je del Parka 1. slovenskega tabora v Ljutomeru in je urejena kot parkovni gozd z neizrazitim in delno vzdrževanim površinskim pokrovom, se bo uredila v parkovno površino po sektorjih in sicer prostor za kopalce in prostor, kjer se nahajajo mogočni hrasti in ni namenjen kopalcem. V sklopu prostora za kopalce bo urejeno območje namenjeno športnim dejavnostim, območje za sedenje oz. za piknik in območje za ležanje kopalcev. Ocenjena vrednost investicije znaša 23.000 EUR z DDV. Javno naročilo za izvedbo del je v pripravi. V sklopu investicije, ki je zaključena je bila urejena gozdna površina na letnem kopališču Ljutomer ter postavljena oprema za fitnes na prostem in plezalna stena na otroškega igrišča ob teniških igriščih v Ljutomeru. V skladu s pogodbo je izvajalec del dolžan opraviti še investicijsko vzdrževanje za dobo enega leta oz. do 7. 9. 2015. Skupna vrednost že opravljenih del je znašala 25.426,26 EUR (z DDV).